USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAW SYSTEMÓW ORAZ URZĄDZEŃ ALARMOWYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU, W 2019 ROKU.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie usługi dwóch konserwacji półrocznych systemów i urządzeń alarmowych w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, w systemie rocznym (raz na 6 miesięcy - do 30.06 i do 10.12 - w ramach konserwacji przeprowadzonej w II półroczu zostaną przedłużone resursy eksploatacyjne dla urządzeń wykorzystywanych w systemach technicznej ochrony, zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 Tablica Nr 8.) i przeprowadzony przegląd roczny zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 Tablice Nr 5, 6 i 7 oraz wykonywanie napraw systemów i urządzeń alarmowych w zakresie:
a. systemów alarmowych (SA);
b. systemów kontroli dostępu (SKD);
c. telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) /systemu telewizji przemysłowej (STP);
Norma Obronna NO-04-A004/2016 (część 8) określa wprost definicję konserwacji, częstotliwości prowadzenia konserwacji, przeglądu technicznego, częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych oraz resursu eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych, zakres czynności wykonywanych podczas konserwacji, przeglądów technicznych oraz algorytmy czynności dotyczące sprawdzenia funkcjonowania urządzeń i systemów alarmowych, a także wzór dokumentacji eksploatacyjnej.
2. Konserwacja jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie systemów
i urządzeń alarmowych w pełnej sprawności oraz zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez usuwanie niesprawności, a także chronione przed zniszczeniem lub zużyciem poprzez czyszczenie, smarowanie, regulowanie oraz dostrajanie parametrów elektr. itp.
3. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń systemów ochrony stwierdzonych przy konserwacji za dodatkową zapłatą. Za części zamienne, które dostarczy Wykonawca niezbędne do naprawy uszkodzeń stwierdzonych podczas konserwacji lub w przypadku dokonania naprawy zapłaci Zamawiający po wcześniejszym zatwierdzeniu kosztorysu naprawy przedstawionego przez osobę dokonującą naprawy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający wymaga także dołączenia kopii faktury zakupu części (urządzeń) niezbędnych do naprawy. Kopia powinna zostać potwierdzona przez Wykonawcę jako zgodna z oryginałem.
Do zakupionych materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów.
4. W ramach konserwacji dopuszcza się dokonywanie drobnych napraw nie wymagających poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
5. Konserwacja okresowa powinna być przeprowadzana raz na sześć miesięcy, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi systemów alarmowych oraz Normą Obronną NO-04-A004-8- Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe – 8 „Eksploatacja ”, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu jej przeprowadzenia z Zamawiającym.
6. W ramach konserwacji przeprowadzonej w II półroczu zostaną przedłużone resursy eksploatacyjne dla urządzeń wykorzystywanych w systemach technicznej ochrony zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 Tablica Nr 8 oraz zostanie przeprowadzony przegląd roczny zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 Tablice Nr 5, 6 i 7.
7. Wykonawca w ramach konserwacji zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć drobne materiały eksploatacyjne do wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego na konserwację oraz zabezpieczenia na własny koszt odpowiedniej ilości rolek papieru termicznego na dane półrocze do drukarek typu „KAFKA”.
8. Konserwacja winna być wykonana przy spełnieniu norm: NO-04-A004/2016 części 1-9 Norma Obronna – Obiekty wojskowe – Systemy Alarmowe.
9. Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów alarmowych: według NO-04-A004-8/2016 Norma Obronna – Obiekty wojskowe – Systemy Alarmowe – Eksploatacja: tablice 1, 2 i 3.
10. Naprawa o której mowa w pkt 1 obejmuje:
a. zakup części niezbędnych do usunięcia awarii,
b. wykonanie naprawy systemów poprzez przywrócenie sprawności wszystkich elementów, urządzeń i linii przesyłowych;
c. uruchomienie systemu oraz sprawdzenie poprawności działania;
d. zmiany w ukompletowaniu systemów (demontaż elementów lub ich przeniesienie, montaż dodatkowych niezbędnych elementów mających usprawnić system).
11. Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Użytkownika i przekazać do utylizacji na własny koszt niesprawne, (nie nadające się do naprawy) elementy (urządzenia, oprzyrządowanie) systemu alarmowego po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu i Użytkownikowi wykazu wymienionych urządzeń i części (załącznik nr 3 do umowy), nie nadających się do dalszej eksploatacji (nie dotyczy nośników pamięci) podstawa: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. Dz.U. 2018.1488 j.t., oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Dz.U.2016.1803 j.t. z późn. zm.
12. Naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń, a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego – koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca po uprzednim przedstawieniu kosztorysu.
13. Zamawiający i Użytkownik obiektu umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków poprzez zapewnienie w uzgodnionym czasie dostępu do obiektu
w trakcie realizacji umowy. O wymaganych przerwach w funkcjonowaniu systemu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Użytkownika na piśmie.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac, aż do chwili dokonania odbioru i ponownego przekazania Użytkownikowi,
a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników przy wykonywaniu prac.
15. Wykonawca każdorazowo uprzedzi Użytkownika i Zamawiającego
o rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzgodni z Użytkownikiem termin odbioru końcowego. Odbiór będzie dokonywany po zakończeniu każdego cyklu konserwacyjnego oraz po przeprowadzeniu naprawy.
16. Odbiór będzie dokonywany w formie pisemnego protokołu przeglądu technicznego (zał. nr 5 do umowy) , w którym muszą zostać poczynione ustalenia co do jakości wykonanych prac, w tym przede wszystkim zostanie zawarty wykaz wszystkich ujawnionych wad oraz wymienionych części i urządzeń wraz z przewidywanym terminem ich usunięcia. Egzemplarz protokołu podpisanego przez osobę odpowiedzialną za urządzenia alarmowe w danym obiekcie Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą za wykonaną usługę.
17. Po zakończonej naprawie systemu ochrony na danym obiekcie, Wykonawca sporządzi protokół naprawy (zał. nr 4 do umowy) stwierdzający stan techniczny urządzeń objętych naprawą. Egzemplarz protokołu podpisanego przez osobę odpowiedzialną za urządzenia alarmowe w danym obiekcie Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą za wykonaną usługę.
18. Części i podzespoły wymienione podczas napraw (niesprawne) zostaną przekazane Wykonawcy poprzez wykaz zużytych, zepsutych materiałów, części i urządzeń, które zostały wymontowane w trakcie przeprowadzenia naprawy (zał. nr 3 do umowy) w 3 egz. przez Wykonawcę w porozumieniu z Użytkownikiem: egz. nr 1 Zamawiający, egz. nr 2 Użytkownik, egz. nr 3 Wykonawca. To samo dotyczy protokołu przeglądu technicznego.
19. Wykonawca dostarczy certyfikaty lub świadectwa kwalifikacyjne na urządzenia
i elementy alarmowe (które tego wymagają), które będą montowane, wymieniane lub zastępowane w systemach alarmowych w obiektach wojskowych. W/w dokumentacja zostanie przekazana użytkownikowi systemów.
20. Wszelkie warunki określone w punktach powyżej stosuje się także
do Podwykonawców;
21. Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia, poświadczenia, koncesje, itp.) potwierdzające zdolność wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie
w trakcie trwania umowy. Kserokopie w/w dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu (nie później niż w ciągu 3 dni) po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.
22. Zamawiający wymaga zagwarantowania stałego składu osobowego pracowników realizujących zamówienie. Wszelkie zmiany pracowników na stanowiskach instalatorów będą dokumentowane na piśmie przez Wykonawcę, przekazane dla Zamawiającego i Dowódców JW. z 3-dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych, z załączeniem potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii legitymacji kwalifikowalnego pracownika zabezpieczenia technicznego, poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla nowego pracownika.
23. Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym liczonym
w dniach roboczych, zgłaszać Zamawiającemu, Jednostce Wojskowej wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.
24. Wykonawca wykona konserwacje i naprawy za pomocą zatrudnionych przez siebie pracowników, posiadają świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych.
25. Naprawa systemów alarmowych powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie
po telefonicznym i pisemnym powiadomieniu o awarii wykonawcy w terminie ustalonym przez zamawiającego.
26. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i podjęcia działań w celu usunięcia niesprawności we wskazanym miejscu wystąpienia awarii, w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili powiadomienia telefonicznego lub faksem /NO-04-A004-8 Norma Obronna – Obiekty wojskowe – Systemy Alarmowe – Eksploatacja/.
27. Niezwłocznie po przybyciu do miejsca zainstalowania systemów alarmowych
w obiektach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować kosztorys szczegółowo opisany w § 2 ust. 3 załączonego wzoru umowy. Materiały niezbędne do wykonania usługi dostarcza i zabezpiecza Wykonawca w tym zakup części niezbędnych do usunięcia awarii.
28. W celu zapewnienia właściwego wykonania zlecenia Wykonawca będzie dokonywać zakupu urządzeń, materiałów i części zamiennych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania systemów, dowody zakupu zostaną dołączone
do faktury za naprawę.
29. Urządzenia, materiały i części zamienne niezbędne do wykonania czynności naprawy systemów, Wykonawca zakupi we własnym zakresie, zobowiązuje się zamontować części nowe, oryginalne, zalecane przez producenta danego urządzenia oraz dokona uruchomienia systemu, sprawdzenia poprawności działania, uaktualni dokumentację eksploatacyjną.
30. Do zakupionych urządzeń, materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów.
31. Zobowiązuje się Wykonawcę do dokonywania wymiany urządzeń, którym minął okres resursu /według NO-04-A004-8, tablica 8/ w czasie wykonywanych napraw, na urządzenia nowe zakupione przez Zamawiającego.
32. Ilość roboczogodzin naprawy będzie rozliczana według faktycznej ilości godzin prowadzonej naprawy.
33. Do momentu uzyskania akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem nr 6 umowy, na czas naprawy uszkodzonego urządzenia wchodzącego w skład systemu, Wykonawca zastosuje nieodpłatnie urządzenie zastępcze w celu utrzymania sprawności systemów, takie same lub
o podobnych, ale nie gorszych parametrach.
34. Dokonane konserwacje i naprawy wykonawca dokumentuje wpisem w „Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” Użytkownika, a także przedstawi protokół naprawy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zamieszczonego wzoru umowy.
35. Protokół przeglądu technicznego (naprawy) oraz inne dokumenty (wykazy, certyfikaty, świadectwa itp.), zostaną wykonane w 3 egzemplarzach
(egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy).
36. Wymienione poprzednio kosztorysy naprawy mogą być wykonane w oparciu
o KNR AL-01 lub w przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysowych
o kalkulację własną uwzględniającą stawkę roboczogodziny oraz rynkową cenę materiałów.
37. Wykonawca musi posiadać:
1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia – art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017.2213 j.t. z późn. zm.).
2. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli POUFNE III stopnia (art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U.2018.412 j.t. z późn. zm.) potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej, przy czym data ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powinna obejmować cały okres obowiązywania umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu oryginał ww. świadectwa.
3. Imienny wykaz pracowników, którzy będą realizować przedmiot zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia danych osób /załącznik nr 7 do SIWZ/ tzn.:
 aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”;
 zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; osoby nie posiadające takiego zaświadczenia zostaną przeszkolone przez Pełnomocnika Komendanta 24 WOG ds. Ochrony Informacji Niejawnych Jednostki Wojskowej.
 legitymację kwalifikowalnego pracownika zabezpieczenia technicznego;
 świadectwo ukończenia kursów (minimum 1 kurs) w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych.
*pozostałe warunki związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych zawarte są w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego (załącznik nr 9 do umowy).
38. Wykonawca wykona konserwacje i naprawy za pomocą zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego i świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu dostępu do informacji niejawnych.
39. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 j.t. z późniejszymi zmianami) przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie – zmniejszenia lub zwiększenie ilości planowanych konserwacji i napraw lub przesunięcia terminu ich wykonania. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia. W szczególności dotyczy to wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zmian decyzji dotyczących restrukturyzacji sił zbrojnych, zmniejszenia środków finansowych, zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia itp. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych i prawnych spowodowanych zmniejszeniem lub zwiększeniem ilości zamawianych usług przewidzianych w umowie.
40. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników, współpracowników i środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2213
z późn. zm.), w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.). Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr 5 do siwz) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.
41. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18).
42. Warunkiem uzyskania pozwolenia, o którym mowa w pkt. 41, jest uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie wstępu na teren jednostki chronionej Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie.
43. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji usługi (art. 29 ust. 3a Ustawy pzp)

a) Wykonawca oświadczy, że osoba/y realizujące czynności takie jak: organizacja i koordynacja pracy podległych osób, dozór nad wykonywaniem zlecenia zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w ramach przedmiotu umowy jest/ są zatrudniona/e na umowę o pracę.
b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy, oświadczenie zawierające wykaz osób wykonujących czynności określone w ust. a, które są zatrudnione w ramach stosunku pracy.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku podjęcia wątpliwości co do faktu wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w ust. a na umowę o pracę w okresie obowiązywania niniejszej umowy, do wezwania Wykonawcy do przedłożenia kopii umowy o pracę zawartej z osobą/ami, o których mowa w ust. a przy pomocy których realizuje niniejsza umowę, wraz z oświadczeniem niniejszych pracowników o udostępnieniu informacji zawartych w umowie o pracę w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania wezwania.
d) W przypadku zmiany – w okresie obowiązywania umowy – osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. a w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz osób wykonujących czynności określonych w ust. a, które są zatrudnione w ramach stosunku pracy. Obowiązek ten, Wykonawca realizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
44. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się