Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla potrzeb członków Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w roku 2019, sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wykaz ilościowy asortymentu został określony w załączniku nr 1
do SIWZ.
3. Dostarczone materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane, pełnowartościowe, wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych, pochodzące z bieżącej produkcji, w kategorii pierwszej spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu.
4. Dostarczane wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i magazynowania.
5. Dopuszcza się dostawy materiałów o wyższych parametrach w określonych wyjątkach.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zawierał odrębne umowy, z każdą
z jednostek biorących udział w postępowaniu .


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się