Utworzenie 3 alei dębowych dla jelonka rogacza o długości ok. 15,5 km

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie alei dębowych o długości ok. 15,5 km składających się z 3000 drzewek, polegające na:
 sadzeniu drzewek 6- letniego dęba z bryłą korzeniową w dołkach o wymiarach 40 cm x 40 cm x 40 cm, wykonanych mechanicznie lub ręcznie w ilości 3000 szt., wzdłuż dróg co 10 m, naprzemiennie;
 zabezpieczenie drzewek poprzez ogrodzenie drzewek siatką metalową o wysokości
2 m, przybitą skoblami do 3 słupków drewnianych o wysokości 2,50 m.

1) Szczegółowy zakres rzeczowy prac do wykonania całego przedmiotu zamówienia, stawiane tym pracom wymagania jakościowo techniczne, rozmiar rzeczowy określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ).
2) Wszystkie materiały podlegające wbudowaniu muszą posiadać dopuszczenie do obrotu poświadczone odpowiednim dokumentem, między innymi takim jak certyfikatem lub deklaracją zgodności z PN lub aprobatę techniczną.
3) Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:
a) Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia;
b) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części w toku realizacji prac - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;
c) Zakupu materiałów, transport elementów i materiałów;
d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac i utrzymania terenu w zakresie mu powierzonym, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza oraz ich rozbiórki po ich zakończeniu w uzgodnieniu z zamawiającym;
e) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu;
f) Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż;
g) Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu po wykonaniu prac;
h) Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego.
i) Zamawiający wymaga wykorzystania istniejących szlaków komunikacyjnych jako dróg dojazdowych do terenu prowadzonych prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się