„Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekogroszku oraz miału węglowego na sezon grzewczy 2018/2019 oraz pozostałym okresie dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim z podziałem na 2 zadania.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania:
1) Zadanie nr 1 zamówienia: „Dostawa ekogroszku”
Dostawa ekogroszku w łącznej szacunkowej ilości 100 ton o parametrach roboczych nie gorszych niż:
- sortyment – ekogroszek,
- uziarnienie 0-25(30) mm,
- spiekalność RI max do 10,
- wartość opałowa powyżej 26000kJ/kg,
- zawartość popiołu do 9%,
- zawartość siarki do 0,6 %,
- zawartość wilgoci do 15%.

2) Zadanie nr 2 zamówienia: „Dostawa miału węglowego”
Dostawa miału węglowego w łącznej szacunkowej ilości 350 ton o parametrach roboczych nie gorszych niż:
- sortyment – miał klasy I 25/9
- wartość opałowa – 25000 KJ/kg
- siarka – do 1%
- wilgotność o niskim pęcznieniu – do 15 %
- temperatura spiekania popiołu powyżej 1150 °C.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do 2 zadań:
Dostawca dostarczy opał do kotłowni w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej w kilku partiach, w terminie i w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym, środkami transportu o ładowności nie większej niż 10 ton, wynikającymi z warunków technicznych dróg i miejsca dostawy. Dostawy powinny nastąpić w godzinach 8:00-14:00, poprzedzone faktem ważenia w obecności pracownika tej jednostki. Ważenie następować będzie na terenie Gminy Lubień Kujawski przy załadowanym aucie oraz po rozładunku. Każdorazowo po ważeniu wydawany będzie dokument określający wagę, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury. Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest dostarczać zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Niniejsze zaświadczenie także przy składania faktury za dostawę winno być dołączone. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym nie ma przesłanek do zastosowania zwolnień z podatku akcyzowego (uregulowanie należnego podatku akcyzowego leży w gestii Dostawcy).
3. Dostawca w cenie oferty musi uwzględnić całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. koszt transportu, załadunku, rozładunku, a także inne koszty ponoszone przez wykonawcę. Dostawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
4. Dostawca do swojej oferty winien dołączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
5. Najpóźniej z chwilą podpisania umowy Dostawca zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowej specyfikacji produktów zawierającej ceny jednostkowe netto i brutto z podatkiem VAT oraz wartości łącznej, dla zamówienia. Powyższe informacje są Zamawiającemu niezbędne dla prawidłowego rozliczenia przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się