Wykonanie prac obejmujących usunięcie drzew, wykonanie nasadzeń i objęcie wykonanych nasadzeń trzyletnią pielęgnacją a także wykonanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni będących w posiadaniu Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacj

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu pielęgnacji terenów zieleni na nieruchomościach Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji położonych w Poznaniu:
1) przy ul. Koszalińskiej 15, teren Ośrodka Wypoczynkowego „Strzeszynek” – w zakresie usunięcia drzew, wykonania nasadzeń zastępczych i objęcia wykonanych nasadzeń 3-letnią pielęgnacją oraz wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w zieleni,
2) przy ul. Warmińskiej 1, teren Oddziału Golęcin – w zakresie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w zieleni,
3) na os. Piastowskim 106, teren Oddziału Rataje – w zakresie usunięcia drzew.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi usuwania i sadzenia drzew oraz pielęgnacji zieleni.
Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.
Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, w szczególności bez adresów, numerów PESEL. Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania usług polegających na usuwaniu drzew lub pielęgnacji zieleni lub sadzeniu drzew do kwoty 50% wartości zamówienia podstawowego netto, na warunkach określonych w umowie do zamówienia podstawowego na terenie nieruchomości będących we władaniu Zamawiającego, w szczególności na terenie: Stadionu Szyca, Ośrodka Wypoczynkowego „Strzeszynek”, Oddziału Golęcin, Oddziału Rataje.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, każdy wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się