Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Tarnowa.

» Opis zapytania

1) Na przedmiot zamówienia składa się:
a) Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych.
b) Naprawa i modernizacja drogowych sygnalizacji świetlnych.
2) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
a) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby osoby wykonujące poniżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
- kontrola sygnalizacji świetlnych,
- prowadzenie całodobowego dyżuru,
- przeprowadzanie szczegółowego przeglądu,
- czynności związane z naprawą, remontami i modernizacją.
b) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3 lit. a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 3 lit. a oraz sankcji z tytułu nie spełniania tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się