Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2018/2019.
Wynajem związany będzie z wykonaniem usług, które między innymi będą dotyczyły:
1. Łagodzenia śliskości zimowej obejmującej: obsługę pojazdu lub maszyny oraz sprzętu powierzonego przez Zamawiającego w trakcie łagodzenia śliskości zimowej, oraz ewentualnego oczekiwania (wezwania na dyżur).
2. Odśnieżania dróg.

W celu wykonywania powyższych usług Zamawiający dokona wyboru jednostek zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kod CPV 77111000-1-wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem

na potrzeby Obwodu Drogowego w Świdwinie mieszczącego się przy ulicy Podmiejskiej 18
część nr 1
- wynajem ciągnika rolniczego o mocy silnika od 120 KM do 120 godz. pracy do odśnieżania dróg (pług średni powierzony przez Zamawiającego)

na potrzeby Obwodu Drogowego w Połczynie Zdroju mieszczącego się przy ulicy Młyńskiej 17
część nr 2
- wynajem ciągnika rolniczego o mocy silnika od 120 KM do 120 godz. pracy do odśnieżania dróg (pług średni powierzony przez Zamawiającego)

Kod CPV 45500000-2- wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia
robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej


na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 18
część nr 3
- wynajem koparko-ładowarki lub ładowarki wraz z operatorem o pojemności łyżki ładowarkowej od 0,6m3 do 100 godz. pracy do odśnieżania dróg.

Uwaga
1. Dla każdego pojazdu lub maszyny Zamawiający przewiduje dodatkowo do 20 godzin wynajmu na przerwy technologiczne (opłużanie, rozpłużanie, drobne naprawy pługów, piaskarek, dyżur w dyspozycji Zamawiającego itp.), które mogą wyniknąć w trakcie obowiązywania umowy za wyjątkiem pkt 2. Stawka za przerwy technologiczne wyniesie 30% stawki oferowanej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie mniejszej ilości godzin niż zapotrzebowane, a określone w pkt. III niniejszej specyfikacji nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia wyłoniony w przetargu Wykonawca oraz jego Podwykonawca zatrudniał pracowników na umowę o pracę do czynności związanych z obsługa sprzętu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawców sprawdzając legalność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności, a także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących legalności zatrudnienia.
Wykonawca i Podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania tych prac, a także do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nie przedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawców wymaganej listy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn rolniczych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się