Dostawa i instalacja zasilaczy ups dla podtrzymania ściany wizyjnej

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest dostawa i instalacja zasilaczy ups dla podtrzymania ściany wizyjnej w Centrali KGHM.

Szczegóły techniczne potrzeb toru wizyjnego:
1) Ściana wizyjna D2:
- moc 2,5kW;
- czas podtrzymania 4godz.
- karta SNMP;
Dostawa, montaż i uruchomienie wraz z przygotowaniem sieci elektrycznej. Kalibracja i testy. Instalacja – przyjąć do 10m odległość zasilacza od urządzeń.

2) Węzeł D4
- moc 6,0kW;
- czas podtrzymania 4godz.;
- karta SNMP
Dostawa, montaż i uruchomienie wraz z przygotowaniem sieci elektrycznej. Kalibracja i testy. Instalacja – przyjąć do 10m odległość zasilacza od urządzeń.

Ofertę należy przygotować w oparciu o
urządzenia Schneider/APC. Należy doliczyć koszt wymiany baterii akumulatorów.

Dostawca musi mieć doświadczenie w instalacji bądź serwisie zasilaczy UPS.
Zamawiający wymaga wykaz min. 3 realizacji z ostatniego okresu (zawierający: rodzaj i zakres zamówienia, termin realizacji, adres i nr tel. Zamawiającego, protokoły odbioru potwierdzające wykonanie).

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Termin realizacji do 4 tygodni roboczych od daty podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.


W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

Akceptacja projektu umowy w tym:
§ 4 Warunki gwarancji o następujących terminach:
Pkt.4 - 14dni
Pkt.5 - 14dni, w 15 dniu
Pkt. 8 - 48 miesięcy
Pkt. 11 - 14dni, w 21 dniu.

§ 7 Kar Umownych o następujących wartościach:
Pkt 3.1 - 1%
Pkt. 3.2 - 1 %
Pkt. 3.3 - 1 %
Pkt. 3.4 - 10 %

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się