Dostawa „Wybranych urządzeń pomiarowych przeznaczony do wyznaczania błędów przekładników prądowych klasy dokładności 0,2 (0,2S) i mniej dokładnych oraz przekładników napięciowych klasy dokładności 0,2 i mniej dokładnych, wchodzących w skład stanowiska do wzorcowania przekładników prądowych i napięciowych”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zespół wybranych elementów stacjonarnego stanowiska laboratoryjnego umożliwiający sprawdzanie dokładności (pomiar błędów) przekładników prądowych i napięciowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury zasilającej (wymuszenie prądowe 5000A, napięcie do 40kV). Wymagane jest komputerowe wspomaganie pomiaru z wykorzystaniem oprogramowania, które umożliwia archiwizowanie wyników pomiaru i sporządzanie protokołów sprawdzenia badanych przekładników.<BR><BR>

Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia <BR>

Wymagany zestaw urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia powinien zapewnić możliwość sprawdzenia dokładności (pomiar błędów) przekładników prądowych
w zakresie prądu wtórnego od 0,01A do 7,5A oraz przekładników napięciowych
w zakresie napięcia wtórnego od 0,1V do 240V. Urządzenia powinny być właściwe
do zastosowania w metodzie bezpośredniej opartej na wykorzystaniu układu różnicowego pomiaru błędów. Zasilanie stanowiska pomiarowego z sieci niskiego napięcia 230V, 50Hz.<BR><BR>

Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i sprzętu <BR>

1 Wymagania ogólne <BR>

Będący przedmiotem zamówienia zestaw urządzeń pomiarowych powinien w ramach wymagań minimalnych zawierać:<BR>

a. Komparator elektroniczny (mostek do pomiaru dokładności) do wyznaczania charakterystyk błędów przekładników prądowych i napięciowych;<BR>

b. Elektroniczną prądową skrzynkę obciążeń przeznaczoną do wykorzystania jako obciążenie przekładników prądowych przy sprawdzaniu ich dokładności;<BR>

c. Komplet przewodów pomiarowych i sterujących łączących urządzenia;<BR>

d. Torby umożliwiające bezpieczne i wygodne przenoszenie urządzeń;<BR>

e. Oprogramowanie umożliwiając prezentowanie i archiwizowanie wyników sprawdzenia dokładności a także sporządzanie protokołu pomiarów.<BR>


2 Minimalne wymagania dotyczące elementów zestawu<BR>

a. Komparator powinien umożliwiać pomiar:<BR>

• błędu prądowego i napięciowego w zakresie (co najmniej): od -10% do +10%;<BR>
• błędu kątowego w zakresie (co najmniej): -200 min do + 200 min;<BR>
• błędów przekładników prądowych o znamionowym prądzie pierwotnym od 0,5 do 5000 A;<BR>
• błędów przekładników prądowych o znamionowym prądzie wtórnym 1 A i 5 A, w tym
z rozszerzonym do 150% zakresem prądowym;<BR>
• błędów przekładników napięciowych o znamionowym napięciu wtórnym 100 V, 100√3 V 100/3 V;<BR>
• z dokładnością dla błędu prądowego i napięciowego nie gorszą niż 0,005%;<BR>
• z dokładnością dla błędu kątowego nie gorszą niż 0,15 min.<BR>

Komparator powinien umożliwiać sprawdzanie dokładności przekładników klasy dokładności 0,2 i niższych klas dokładności (mniej dokładnych). Niezbędna jest współpraca z komputerem PC zaopatrzonym w oprogramowanie umożliwiające zapis wyników pomiarów, ich archiwizowanie w pamięci komputera oraz ich wydruk na żądanie.<BR>

b. Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń przeznaczona do wykorzystania jako obciążenie przekładników prądowych przy sprawdzaniu ich dokładności powinna posiadać wyszczególnione dalej parametry.<BR>

Prądowa skrzynka obciążeń o znamionowym prądzie równym 5A:<BR>
• znamionowa moc obciążenia: od 0,5 VA do (co najmniej) 40 VA przy cosfi=0,8 w zakresie od 1% do 150% prądu znamionowego;<BR>
• znamionowa moc obciążenia: od 0 do (co najmniej) 30 VA przy cosfi=1, w zakresie od 1% do 150% prądu znamionowego.<BR>
Dokładność odtworzenia składowej czynnej i biernej mocy obciążenia w zakresie od 1% do 150% prądu znamionowego nie gorsza niż 3%.<BR>


4 Pozostałe wymagania<BR>

− Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i po jego zainstalowaniu gotowy do pełnego funkcjonowania, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.<BR>
− Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim.<BR>
− Dostarczenie i uruchomienie urządzeń pomiarowych we wskazanym pomieszczeniu OUM Katowice lub w innym określonym przez Zamawiającego miejscu oraz przeszkolenie co najmniej 2 pracowników w zakresie ich obsługi.<BR>
− Deklaracje zgodności CE.<BR>
− Karty gwarancyjne.<BR>
− Wszystkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym pokrywa Wykonawca.<BR>
− Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie gwarancyjne: 48 godzin.<BR>

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się