Dostawa sprzętu pożarniczego w ramach 5 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pożarniczego w ramach 5 części części:

• część 1 zamówienia – Dostawa urządzeń gaśniczych
• część 2 zamówienia – Dostawa samoczynnego urządzenia gaśniczego SUG – 4x ABC
• część 3 zamówienia – Dostawa proszków gaśniczych
• część 4 zamówienia – Dostawa sprzętu ratowniczo gaśniczego
• część 5 zamówienia – Dostawa sprzętu ochrony osobistej i detekcji

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
 Wzór umowy – dla każdej z części,
 Opis przedmiotu zamówienia – dla każdej z części,
 Druk „Wycena ofertowa” – dla każdej z części,
 Wzór protokołu przyjęcia przekazania,
 Dokument gwarancyjny – dla każdej z części,

Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na każdą z części, jak i na wybrane części.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.

Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia:
- dla części nr 1 urządzenia gaśniczego GSE – 2x z wieszakiem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 20 sztuk,
- dla części nr 3 proszku gaśniczego Furex ABC Standard, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 500 kg;
- dla części nr 4 hełmu strażackiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –
w ilości do 10 sztuk oraz sorbentu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –
w ilości do 10 opakowań;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się