DOSTAWA TRZECH DEPOZYTORÓW KLUCZY

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech depozytorów kluczy.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ) oraz Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.
3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31700000-3 (Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne)
51900000-1 (Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli)
44421700-4 (Kasety i schowki)
4.Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się