Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, środków smarnych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Załącznik jest jednocześnie formularzem cenowym.
3. Oferowane przez Wykonawcę oleje muszą spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania właściwości fizyko-chemicznych Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę świadectw jakości produktu wystawionych przez producenta produktu – dla każdej z pozycji asortymentowych.
4. Dostarczone produkty muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i charakteryzować się gwarantowaną trwałością (okresem przechowywania do chwili zastosowania) nie krótszą niż 24 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie potwierdzające powyższą gwarantowaną trwałość przy każdej dostawie produktu.
5. Dostarczone produkty nie mogą zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych oraz dodatków, mogących spowodować niedotrzymanie okresu gwarancyjnego.
6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie potwierdzające powyższą gwarantowaną trwałość przy każdej dostawie produktu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania na koszt Wykonawcy trzech badań, dowolnie wybranych próbek spośród dostarczonych olejów silnikowych lub przekładniowych. Próbki wybranego oleju zostaną pobrane w ilości 3 sztuk, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Próbki będą opisane, zaplombowane oraz opieczętowane. Jedna z próbek zostanie przekazana do badania na podstawie protokołu pobrania, druga pozostanie zabezpieczona u Zamawiającego, a trzecia dla Wykonawcy.
8. Zamawiający niezależnie od zapisu pkt. 6, zastrzega sobie możliwość poddania badaniu większej ilości próbek dowolnego oleju silnikowego lub przekładniowego, pobranych zgodnie z procedurą określoną w pkt. 6. W przypadku gdy wynik badania potwierdzi zgodność produktu z minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ, koszty badania obciążają Zamawiającego. Jeśli badanie wykaże niezgodność produktu z minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ, kosztami badania zostanie obciążony Wykonawca.
9. Wykonawca będzie dostarczał zamówiony towar własnym transportem do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w:
a) Kraków, ul. Konarskiego 43,
b) Kraków, ul. Mogilska 109,
c) Tarnów, ul. Jastruna 4,
d) Nowy Sącz, ul. Pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich 5.
10. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania przedmiotu zamówienia za pośrednictwem kuriera.
11. Zamawiający preferuje zamawianie towaru za pomocą elektronicznego systemu składania zamówień on-line.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się