Zakup licencji Milestone

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa licencji:

1. Oprogramowanie bazowe XPCOBT - 1szt.
2. Licencja kamerowa XPCODL - 1.500szt.
3. Licencja manipulator Axis MIPIU-AXI - 10szt.
4. Licencja Y3XPCOBT - 4szt.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty netto.

Termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 20% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

Składając ofertę Sprzedający akceptuje w/w warunki ogłoszenia wraz z dołączonymi dokumentami SIWZ w tym załącznika nr 2 do SIWZ pt. "Projekt Umowy".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się