Zakup i dostawa Spektrometru w podczerwieni ATR

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Spektrometru w podczerwieni ATR.
2.Kody CPV: 38433000-9 Spektrometry
3.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
- dostawa fabrycznie nowego Spektrometru w podczerwieni ATR, do Zamawiającego na koszt i ryzyko własne Wykonawcy (dalej sprzęt);
- przeprowadzenie instruktażu do 7 dni kalendarzowych od daty dostawy sprzętu, w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin zegarowych z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie docelowego użytkownika – Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp. Szkolenie dla wszystkich wytypowanych pracowników Laboratorium. Przeszkolony personel otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.
4.Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (wyprodukowane po 2017r.) i kompletne a po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.
5.Minimalne parametry techniczne sprzętu:
a) Zakres 7000-350 cmˉ¹ lub szerszy,
b) Rozdzielczość spektralna minimum 2 cm ˉ¹,
c) Dokładność liczby falowej co najmniej 0,10 cm ˉ¹
d) Interferometr Michaelsona 30°, 35° lub 45°,
e) Stosunek sygnału do szumu co najmniej 1 min, S/N=30000:1
f) Próbka wzorca do sprawdzenia pracy przyrządu,
g) Biblioteki zawierające widma w podczerwieni związków z zakresu: toksykologii, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, środków przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, materiałów wybuchowych, związków nieorganicznych, związków mineralnych, barwników, farb, lakierów, polimerów, żywic poliestrowych, gum, włókien. Ilość widm spektralnych minimum 10000.
h) ATR z kryształem diamentowym, kąt padania 45°,
i) Instrukcja do urządzenia w języku polskim,
j) Zestaw komputerowy kompatybilny ze spektrometrem podczerwieni będącym przedmiotem zamówienia,
k) Oprogramowanie z licencją umożliwiające automatyczne rozpoznanie akcesoriów spektrometru, pozwalające na obróbkę widm w zakresie: odejmowanie widm, wygładzanie, wyszukiwanie maksimów korekcje linii bazowej, obliczanie pola powierzchni pików korekcję ATR, określenie grup funkcyjnych wchodzących w skład związku, umożliwiające tworzenie raport w tym własnych szablonów,
l) Kolorowa drukarka laserowa z kablem podłączeniowym kompatybilna z zestawem komputerowym,
m) Wszystkie akcesoria niezbędne do przygotowania próbki do analizy.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia, odbioru, serwisu i gwarancji oraz zasady płatności zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy;
7.W swojej ofercie, w Formularzu Ofertowym, Wykonawca musi określić rodzaj (nazwę) oferowanego sprzętu i typ/model jednoznacznie określający produkt oraz pozostałe kryteria oceny ofert.
8.Zamawiający wymaga aby do dostarczonego sprzętu Wykonawca dołączył kartę gwarancyjną zawierającą m. in. numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, nazwę producenta oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
9.Miejsce dostawy: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Zygalskiego 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
10.Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu:
-Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 24 m-cy okresu gwarancji na oferowany sprzęt, nie krótszego niż gwarancja producenta, liczonego od uruchomienia zestawu (potwierdzonego w „Protokole odbioru”). Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ostateczna długość okresu gwarancji zostanie zaoferowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
11.Producent zaoferowanego sprzętu musi posiadać przedstawicielstwo w Polsce.
12.Termin płatności – przelewem, do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru sprzętu, po jego dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu.
13.Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie typu materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w formie opisowej, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach (zgodnie z art. 30 ust. 5) ustawy P.z.p.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się