Dostawa elementów elektronicznych do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów sterowania systemem LLRF dla akceleratora liniowego wykonywanego w ramach projektu międzynarodowego ESS zwanym dalej elementami.
2.Zamówienie składa się z siedmiu części:
Część I – układy programowalne,
Część II – przetwornice,
Część III – kondensatory,
Część IV – złącza i elementy mechaniczne,
Część V – układy zegarowe,
Część VI – układy scalone różne,
Część VII – pamięci.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (poszczególnych części) określa załącznik Nr 1
do SIWZ.
4.Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do każdej części zamówienia.
5.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych
do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.
6.Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami SIWZ podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty).
7.W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się