sprzedaż i dostawa środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych do utrzymania czystości w następujących jednostkach UW: Domy Studenta nr 1-6, obiekty HERA i SOKRATES, DPN, stołówka i żłobek.

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).Całość zamówienia obejmują TABELE A i B zwane również formularzem 4 (rozdział II Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ).
W przypadku kiedy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania artykułów określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych, o parametrach identycznych lub lepszych od wskazanych przez Zamawiającego.
Ilości podane w formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w ramach zamówień bilansujących się w kwocie oferty.
6Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP i UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dostarczone artykuły winny posiadać oryginalne opakowania producenta. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość (zawartość, kompletność, termin ważności) dostarczonych towarów. Termin ważności środków chemicznych nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu. Dostarczanie artykułów winno być realizowane transportem własnym sprzedawcy , na jego koszt, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez wymienione w pkt. 2 jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego.Sprzedawca będzie zobowiązany niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zgłoszenia oraz dostarczyć zamówione artykuły w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze pod wskazany w zamówieniu adres.Sprzedawca zobowiązuje się do 5 dnia każdego miesiąca przekazać do Domu Studenta nr 6 UW zestawienie zamówień w danym miesiącu wykazując numery faktur, ich wartość, ilości i asortyment artykułów (dopuszcza się przesyłanie kopi wystawionych faktur mailem na adres podany w umowie).Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Artykuły równoważne muszą posiadać tą samą pojemność/gramaturę jaka została podana w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział II- FORMULARZ 4). W rozumieniu Zamawiającego produkt równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko-chemiczne (np. konsystencja, zapach) jak produkty odpowiednie wymienione w SIWZ. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia iż oferowany produkt jest równoważny do wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca oferujący produkty równoważne dołącza pisemne potwierdzenie równoważności. Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez niezależne laboratoria, podmioty uprawnione do kontroli jakości (np. Instytut Chemii Przemysłowej, Państwowy Instytut Higieny) towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań laboratoryjnych -analizy porównawcze w tym także karty charakterystyk dla produktów wymaganych. Koszty wykazania (w tym przeprowadzonych badań) iż dany produkt jest równoważny do wskazanego przez Zamawiającego obciąża w całości Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się