„Wykonanie serwisu 2 szt. maszyn wyciągowych BB-2500 część mechaniczna i elektryczna, 2 szt. urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wraz z urządzeniami przyszybowymi.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie u Zamawiającego usług serwisowych następujących urządzeń:
1) maszyny wyciągowej BB-2500 zabudowanej przy szybie „Daniłowicz”, w zakresie części mechanicznej i elektrycznej maszyny,
2) maszyny wyciągowej BB-2500 zabudowanej przy szybie „Kinga”, w zakresie części mechanicznej i elektrycznej maszyny,
3) urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej wraz z urządzeniami przyszybowymi, zabudowanego w szybie „Daniłowicz”,
4) urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej wraz z urządzeniami przyszybowymi, zabudowanego w szybie „Kinga”.
2. Usługi serwisowe obejmują:
1) bezzwłoczne usuwanie wad eksploatacyjnych i awarii krytycznych zgłoszonych przez Zamawiającego, w tym również:
a) pełnienie gotowości serwisowej,
b) udzielanie konsultacji i porad z zakresu obsługi i funkcjonowania urządzeń,
2) okresowe przeglądy serwisowo – konserwacyjne serwisowanych urządzeń, urządzeń wraz z zakupem wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądów,
3) zakup i dostarczanie na odrębne zlecenia Zamawiającego wszelkich części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania usług serwisowych,
4) dokonywanie zapisów w książce serwisowej.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, we własnym zakresie i na własny koszt, specjalistyczny serwis świadczony przez producentów urządzeń wchodzących w skład instalacji lub przez podmioty upoważnione przez tych producentów, jeżeli wynika to z rzeczowej potrzeby.
3. Pełnienie gotowości serwisowej:
1)Wykonawca zobowiązuje się pełnić, co najmniej jednoosobowe dyżury serwisowe, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2)Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania systemów łączności umożliwiających telefoniczny, faksowy lub przy użyciu poczty elektronicznej kontakt celem zgłaszanie wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3)W ramach pełnienia gotowości serwisowej Wykonawca jest zobowiązany do udzielania telefonicznych konsultacji i porad z zakresu obsługi i funkcjonowania serwisowanych urządzeń. W tym celu Wykonawca zapewnia, że osoba pełniąca dyżur serwisowy lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, będzie dysponowała kompetencjami niezbędnymi do bieżącego udzielania odpowiedzi na skierowane do niej zapytania dotyczące obsługi i funkcjonowania serwisowanych urządzeń.
4) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać zapytania telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego,
a także numery telefonów, faksów, adresy poczty elektronicznej, na które będą dokonywane zgłoszenia, zostaną określone przez Zamawiającego i Wykonawcę
po zawarciu umowy. Zmiana danych teleadresowych Wykonawcy może nastąpić wyłącznie po uprzednim, pisemnym poinformowaniu Zamawiającego.
5)W przypadku, gdy z uwagi na złożoność problemu udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub poinformowanie o sposobie rozwiązania problemu w sposób określony w pkt. 2 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub poinformowania o sposobie rozwiązania problemu nie później niż w terminie do 48 godzin od momentu dokonania zgłoszenia zapytania.
6)W przypadku zgłoszenia problemu, który zostanie zidentyfikowany przez pracowników Wykonawcy jako awaria eksploatacyjna lub awaria krytyczna, Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Od momentu poinformowania o tym fakcie, zgłoszenie obsługiwane jest zgodnie z procedurami usuwania awarii eksploatacyjnej lub awarii krytycznej.
4. Usuwanie wad eksploatacyjnych i awarii krytycznych:
1)W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych serwisowanych urządzeń w ilości maksymalnej 500 godzin pracy jednego serwisanta. Przez awarię krytyczną należy rozumieć awarię serwisowanych urządzeń lub ich części uniemożliwiającą pracę tych urządzeń lub ich części, albo brak lub zafałszowanie informacji niezbędnych do prawidłowej pracy tych urządzeń pochodzących ze sterującego tymi urządzeniami systemu automatyki. Przez wadę eksploatacyjną należy rozumieć każde zachowanie serwisowanych urządzeń lub ich części powodujące ograniczenie ich funkcjonalności lub utrudniające ich pracę, a nie będące awarią krytyczną.
2) Usługi polegające na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych serwisowanych urządzeń będą sprawowane na zlecenia Zamawiającego. Zamawiający zleci świadczenie usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych serwisowanych urządzeń w zależności od potrzeb. Oznacza to,
że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych serwisowanych urządzeń (prawo opcji).
5. Okresowe przeglądy serwisowo-konserwacyjne. Zestawienie okresowych przeglądów konserwacyjnych zawiera poniższa informacja:
Lp. Urządzenie podlegające okresowemu przeglądowi oraz rodzaj przeglądu i gotowość serwisowa Ilość przeglądów lub godzin
1) Przegląd półroczny jednego rejestratora RG3 12
2)Przegląd roczny urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej wraz z urządzeniami przyszybowymi, zabudowanego w szybie „Daniłowicz” 3
3)Przegląd roczny urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej wraz z urządzeniami przyszybowymi, zabudowanego w szybie „Kinga” 3
4)Przegląd roczny układów sterowania i zabezpieczeń wraz z częścią mechaniczną maszyny wyciągowej BB-2500 zabudowanej przy szybie „Daniłowicz” 3
5) Przegląd roczny układów sterowania i zabezpieczeń wraz z częścią mechaniczną maszyny wyciągowej BB-2500 zabudowanej przy szybie „Kinga” 3
6)Przegląd roczny układu zasilania przemiennikowego i układu wizualizacji maszyny wyciągowej BB – 2500, zabudowanej przy szybie Kinga 3
7)Przegląd roczny układu zasilania przemiennikowego i układu wizualizacji maszyny wyciągowej BB – 2500, zabudowanej przy szybie Daniłowicz 3
8)Udziału serwisu w trakcie badania rocznego przez Rzeczoznawcę maszyny wyciągowej BB – 2500
przy szybie Kinga 3
9)Udziału serwisu w trakcie badania rocznego przez Rzeczoznawcę maszyny wyciągowej BB – 2500
przy szybie Daniłowicz 3
6. Części zamienne.
1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się odrębnie zlecać, a Wykonawca jest zobowiązany na te zlecenia dokonywać zakupu i dostarczenia wszelkich części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania usług serwisowych, z zastrzeżeniem pkt. 3.
2) Wynagrodzenie, za zakup i dostarczenie wszelkich części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania usług serwisowych, będzie stanowić cenę netto tych części, podzespołów oraz materiałów za jaką nabył je Wykonawca, od producenta lub dostawcy, wraz z ewentualnymi kosztami zakupu części zamiennych w walutach obcych, związanych z obsługą takich transakcji (różnice kursowe, koszty operacji bankowych, koszty dostawy, etc.), powiększoną o marżę w wysokości 10%. Do tak obliczonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.
3)Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania, we własnym zakresie, zleceń zakupu i dostarczenia wszelkich części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych
do wykonania pełnej obsługi serwisowej na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności jeżeli wymaga to zachowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) O konieczności dokonania zakupu i dostarczenia wszelkich części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania pełnej obsługi serwisowej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
7. Książka serwisu oraz kwartalne raporty.
1) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki serwisu.
2)W książce serwisu Wykonawca jest zobowiązany zamieszczać między innymi informacje o dokonanych przeglądach, stwierdzonych awariach i usterkach, a także podjętych czynnościach mających na celu ich usunięcie. W książce serwisowej winien być również podany wymiar godzinowy podjętych działań.
3) Zamawiający ma prawo prowadzić kontrolę prawidłowości prowadzenia książki serwisowej oraz dokonywać wpisów dotyczących wszelkich działań Wykonawcy podjętych w ramach usług serwisowych.
4) Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu swobodny dostęp do książki serwisowej.
5) Wzór książki serwisowej zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
8. Zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę.
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy co najmniej 9 osób w wymiarze czasu pracy określonym
w załączniku nr 1 do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania minimalnego poziomu zatrudnienia wskazanego w zdaniu 1 przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać poziom zatrudnienia wskazany
w zdaniu 1, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego oraz naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się