Dostawa fabrycznie nowych rębaków do drewna

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych rębaków do drewna. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na realizację następujących części zamówienia:
1) część pierwsza: rębaki spalinowe;
2) część druga: rębaki do ciągnika.
2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do:
1) naprawy wszelkich stwierdzonych usterek sprzętu stanowiącego elementy przedmiotu zamówienia;
2) zapewnienia dojazdu serwisanta do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3) pokrycia kosztów wszelkich materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ oraz wzór umowy.
5. Kody CPV:
43312200-5 rębarki;
16600000-1 specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie;

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub do innych miejsc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych przez Zamawiającego w terminie określonym w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się