Dostawa kamizelek operacyjno - taktycznych z napisem Straż Graniczna Polish Border Guard

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nowych, pochodzących z bieżącej produkcji 1.300 szt. kamizelek operacyjno - taktycznych z napisem Straż Graniczna Polish Border Guard
w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz w ilości do 600 kpl. w ramach zamówienia opcjonalnego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od daty jego wydania z magazynu do użytkowania, a okres jego przechowywania przez Zamawiającego
w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. (okres udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).
3. Ilekroć przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie: 1) znaków towarowych (nazwy handlowej), 2) norm,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć, w odniesieniu do:
pkt. 1) produkty spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty opisane w opisie przedmiotu zamówienia;
pkt. 2) rozwiązania związane z metodyką badawczą materiałów i wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według znowelizowanych norm lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia bądź jego wyodrębnionej części podwykonawcy/om. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy/om oraz firm tego/tych podwykonawcy/ów (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy/om, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się