„ Dostawa opału do budynków szkolnych w Przewornie oraz w Jegłowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału wraz z transportem w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. :
- do budynków szkolnych w Przewornie w ilości 203 ton ekogroszku,
- do budynków szkolnych w Jegłowej w ilości 47 ton ekogroszku.
Z uwagi na nieprzewidziane zmiany w zużyciu opału spowodowane zmianą warunków atmosferycznych istnieje możliwość dostawy mniejszej bądź większej ilości niż podana powyżej, jednak nie większej niż :
- do budynków szkolnych w Przewornie w ilości 257 ton ekogroszku,
- do budynków szkolnych w Jegłowej w ilości 52 ton ekogroszku, czyli łącznie 309 ton ekogroszku.
Węgiel kamienny typu 31,2, o nazwie handlowej "ekogroszek"
o następujących parametrach jakościowych:
 wartość opałowa w stanie roboczym min. 26.000 KJ/Kg (robocza),
 granulacja 5-25 mm
 wilgotność całkowita nie większa niż 10,00%
 zawartość popiołu wstanie roboczym nie więcej niż 10,00%
 zawartość miału nie więcej niż 5% (granulacja ziarna poniżej 4 mm)
 zawartość siarki w stanie roboczym nie więcej niż 0,8 %.
Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci, pyłów flotacyjnych i łupka.
Dostawy będą realizowane etapami, stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego, według indywidualnych zleceń określających ilość i termin poszczególnej dostawy dokonywanych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przewornie lub osobę wyznaczoną, w okresie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.
Dostawy jednorazowe będą realizowane na zasadzie sukcesywnych dostaw w ilości nie mniejszej niż 2 tony a nie większej niż 3 tony od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu, umożliwiającego rozładunek opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.:
- Przeworno, ul Kolejowa 4 D w pomieszczeniu kotłowni,
- Jegłowa , ul. Janusza Korczaka 6A skład przy kotłowni .
Parametry samochodu z przyczepą wywrotką nie mogą przekroczyć następujących wymiarów:
-szerokość 2 m
-długość 3,30 m
-wysokość 2,20 m
Koszty transportu, załadunku i rozładunku pokrywa Wykonawca.
Wykonawca potwierdza jakość dostarczonego opału stosownym certyfikatem.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przewornie w skład, którego wchodzi m.in.: Szkoła Podstawowa w Przewornie, Gminne Przedszkole Publiczne w Przewornie oraz Punkt Przedszkolny w Jegłowej na podstawie § 31a ust. 1 pkt.3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm. ) jest zwolniony od podatku akcyzowego na wyroby węglowe.
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zorganizuje ważenie każdej dostawy opału. Ważenie odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w celu potwierdzenia tonażu zakupionego opału. Miejsce ważenia może być oddalone max. 5 km od siedziby Zamawiającego. Waga powinna posiadać ważną legalizację zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże niezwłocznie dokument potwierdzający legalizację wagi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się