Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia warsztatów szkolnych oraz pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia warsztatów szkolnych oraz pracowni przygotowania i ekspozycji śniadań w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” realizowanego przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1) Część I – Modernizacja wyposażenia warsztatów szkolnych w ZSM w Darłowie;
Część I obejmuje dostawę: 2 tokarek uniwersalnych, 1 frezarki uniwersalnej, 1 szlifierka do ostrzenia urządzeń, 1 zgrzewarki.
2) Część II – Modernizacja wyposażenia pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań;
Część II obejmuje dostawę: 1 komputera stacjonarnego z oprogramowaniem biurowym, 1 stołu konferencyjnego, 16 krzeseł konsumenckich, 1 stołu stalowego, 1 chłodziarko-zamrażarki, 1 zmywarki, 1 kpl. mebli kuchennych, 1 kuchenki elektrycznej, 1 kuchenki mikrofalowej, 1 wózka kelnerskiego.
3) Część III – Modernizacja wyposażenia dwóch pracowni komputerowych dla zawodu technik nawigator morski;
Część III obejmuje dostawę 10 szt. Zestawów komputerowych, w których jednostka centralna komputera zintegrowana jest z monitorem (tzw. ALL-IN-ONE) z oprogramowaniem biurowym.

2. Kody CPV:
Część I
42621000-5 Tokarki,
42623000-9 Frezarki,
42662000-4 Sprzęt spawalniczy,
43414000-8 Szlifierki.
Część II
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni,
30213300-8 Komputer biurkowy.
Część III
30213300-8 Komputer biurkowy.
3. Zakres obowiązków Wykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia;
2) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
3) Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych, wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków oraz ich ewentualny montaż w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe czasie transportu.
4) Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń (dotyczy części I).
5) Odbiór przedmiotu umowy będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym.
6) Wszystkie sprzęty i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone artykuły muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
7) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla dostarczanego asortymentu) gwarancji (okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta lub korzystniejszy). Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu dostawy.
8) Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje, atesty.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 5, 5a, 5b do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY DLA CZĘŚCI I, II, III.
5. Podane w dokumentacji ewentualne nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie, o którym mowa w pkt 3 Rozdziału V siwz, złożyć opis produktów równoważnych, o którym mowa w Rozdziale V pkt 3 ppkt 2 siwz.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do podanych w dokumentacji norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą odpowiadały wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie, o którym mowa w pkt 3 rozdziału V siwz, złożyć opis rozwiązań równoważnych, o którym mowa w Rozdziale V pkt 3 ppkt 2 lit.b siwz.
7. Jeżeli w „Szczegółowym opisie przedmiotu dostawy dla części 1 – 3” nie określono inaczej Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych wymiarów w wysokości +/- 3%.
8. Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia warsztatów szkolnych oraz pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia. Nr projektu RPZP.08.06.00-32-K023/17. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K023/17-00 z dnia 28.12.2017 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się