Umowa na zakup maintenance dla produktów Autodesk

» Opis zapytania

Przedmiotem postepowania jest umowa na zakup maintenance dla produktów Autodesk (licencje wieczyste) do dnia 23.11.2019r. Szczegółowy wykaz licencji w załączniku nr 5 do SIWZ.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty netto.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pliku z cenami jednostkowymi.

Zasady świadczenia dodatkowych usług wsparcia przez Dostawcę:
- rozwiązanie problemów Zamawiającego związanych z eksploatacją oprogramowania innych niż błąd oprogramowania w terminie do dwóch dni roboczych lub w innych ustalonym z Zamawiającym terminie, jeśli istnieje ku temu uzasadnienie.

Według projektu umowy § 5 Kary Umowne:

2. Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną:
a. za niedotrzymanie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 1% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.
b. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.
c. za niedotrzymanie warunków świadczenia usług Software Maintenance określonych w Załączniku nr 2 do Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.

Termin realizacji do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania SIWZ w tym załącznik nr 2 do SIWZ pt. "Projekt Umowy".

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się