Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach do SIWZ (odrębne dokumenty):
• Część nr 1 Załącznik nr 3.1 – kalkulacja cenowa + OPZ
• Część nr 2 Załącznik nr 3.2– kalkulacja cenowa + OPZ
• Część nr 3 Załącznik nr 3.3 – kalkulacja cenowa + OPZ
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy (na każdą z części zamówienia).
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w Części nr 2 spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730).
5. Przedmiot zamówienia w części nr 3 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu: „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-6742/16-00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się