Dostawa sześciu sztuk depozytorów na klucze na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy sześciu sztuk depozytorów na klucze na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
Nr - 40/18/N, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV SIWZ oraz w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ” - Załączniku 1a SIWZ.

2. Warunki i zasady realizacji niniejszego zamówienia określone są również w „Ogólnych warunkach umowy” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załącznikach 1a do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załącznikach nr 1a do SIWZ, przedkładając wraz z ofertą:- opis każdego produktu równoważnego np.: szczegółowa karta produktu potwierdzająca zgodność parametrów jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez zamawiającego. Opis każdego produktu równoważnego załącza do oferty tylko ten Wykonawca, który oferuje produkty równoważne. Nie załączenie do oferty opisów, o których mowa wyżej, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania równoważności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się