Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w okresie 2018 – 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w okresie 2018-2020.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) odbiór dekoracji świątecznych będących własnością Miasta z magazynu przy ulicy Lipowej 12, 44-187 Sieroty, potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym spisanym pomiędzy Wykonawcą a ODEON Iluminacje Sp. z o.o. ul. Łowicka 26A, 44-105 Gliwice.
b) sprawdzenie wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów dekoracji będących
w posiadaniu Zamawiającego, przy czym szacuje się, że wymiana ta nie przekroczy 40% całkowitej ilości tych elementów.
c) wynajem elementów dekoracji świątecznych, przedstawionych w załączniku do SIWZ nie stanowiących własności Miasta Zabrze.
d) wynajem 20szt. girland koloru zielonego o długości 270cm z lampkami LED biały ciepły na domki (jarmark świąteczny)
e) montaż, uruchomienie oraz bieżąca eksploatacja i monitorowanie elementów dekoracji świątecznych,
f) usuwanie awarii elementów dekoracji świątecznych w terminie do 24 godz. od pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego ( faks, email ),
g) dokonywanie raz w tygodniu przeglądu dekoracji świątecznej w godz. wieczornych.
h) wykonanie dokumentacji fotograficznej (na płycie CD) z zamontowanej i funkcjonującej (oświetlonej) dekoracji świątecznej na koniec sezonu I i II min. 2 zdjęcia z każdej lokalizacji,
i) odłączenie i demontaż elementów dekoracji świątecznych,
j) przechowywanie elementów dekoracji świątecznych.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie podstawowe wynosi 1 000 000,00 zł brutto (przy czym na jeden sezon nie więcej niż 500 000,00 zł brutto).
Przewiduje się również zamówienie uzupełniające.
Podstawą wyceny oraz realizacji zadania jest „Szczegółowa dokumentacja techniczna dekoracji oświetlenia świątecznego na terenie Miasta Zabrze” stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wszystkie elementy dekoracji świątecznej muszą zachować kształt, wielkość, kolorystykę, ilość punktów LED, moc zgodną z załączonym do SIWZ projektem. Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów
z równoważnych materiałów spełniających te same parametry techniczne.
2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) min. 6 osób przewidzianych do realizacji zadania. Zakres czynności w/w pracowników: montaż, demontaż oraz bieżąca eksploatacja elementów dekoracji świątecznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się