Naprawa klimatyzatora Fujitsu ASY24

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:

1. Naprawa klimatyzatora Fujitsu ASY24

Opis usterki:
- naprawa poprzez wymianę uszkodzonego skraplacza i jednostki wewnętrznej na : ASYG30LMTA/AOYG30LMTA.

Utylizacja uszkodzonych elementów.

Numer inwentaryzacyjny urządzenia 65200000050 ,
Numer seryjny: T001006.

Do prac niezbędne jest postawienie odpowiednio wysokiego rusztowania - około 10m wysokości.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu.

Naprawa musi zostać dokonana w miejscu instalacji urządzenia:

KGHM O/ZWR Polkowice ul.Kopalniana 1; 59-101 Polkowice
Kontakt bezpośredni do osoby odpowiedzialnej za urządzenie: Garliński Zygmunt tel. 607 610 084.

Wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującym przepisami oraz:
- autoryzacja Fujitsu na serwis klimatyzatorów,
- pracownicy i firma muszą posiadać aktualny certyfikat FGAZ,
- uprawnienia elektryczne do 1 kV,
- uprawnienia do pracy na wysokościach.

Po zakończeniu prac wymagane pomiary elektryczne oraz wypełniony protokół ZAPR03.

Termin wykonania usługi do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Termin naprawy gwarancyjnej do 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Gwarancja:
- 5 lat ( łącznie z przeglądami i innymi czynnościami wymaganymi odpowiednimi przepisami, wymaganiami producenta - w cenie usługi).

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn. zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się