Dostawa półpanewek do kruszarki żużla typu HW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do kruszarki żużla typu HW produkcji KOPEX Machinery S.A.
w zakresie:

-PÓŁPANEWKA DOLNA I GÓRNA rys. HW-003-018A-019A (C014-059) – 20 kpl.
_______________________________________
Zamawiający udostępni Wykonawcy własną dokumentację techniczną (rys. C014-059) z zastrzeżeniem, że zostanie ona wykorzystana wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Warunkiem uzyskania dokumentacji jest pisemne zwrócenie się do Zamawiającego z wnioskiem o jej udostępnienie, stanowiącym Załącznik nr 2, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy. Dokumentacja zostanie przesłana w wersji elektronicznej w formie pliku pdf na adres mailowy Wykonawcy, wskazany we wniosku o jej udostepnienie.
_______________________________________

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy i wykonany zgodnie z przywołaną dokumentacją,
- oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność cen niezależnie od zamawianej ilości,
- wraz z dostawą wymagane świadectwo kontroli jakości wystawione przez producenta;
- wymagana gwarancja na okres co najmniej 12 miesięcy od daty montażu, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Termin dostawy oraz warunki udzielonej gwarancji należy określić w formularzu elektronicznym.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji, na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta - Załącznik nr 1

5.Zastrzezenia Zamawiającego:

5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się