WYCINKA DRZEW, ZAKRZACZEŃ, DARNI I TRAW, NASADZENIA REKOMPENSACYJNE, ODTWORZENIE TRAWNIKA – sprawa nr 104/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, zakrzaczeń, darni i traw, nasadzenia rekompensacyjne, odtworzenie trawnika.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem trzy zadania w szczególności:

Zadanie nr 1:
wycinka drzew na terenie Twierdzy Grudziądz oraz wycinka drzew, nasadzenia rekompensacyjne
i odtworzenie trawnika na terenie kompleksu wojskowego w Grudziądzu, przy ul. Anny Walentynowicz,
w roku 2018

 wycinka 16 szt. drzew z frezowaniem pni – ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu;
 wycinka 11 szt. drzew z frezowaniem – ul. Anny Walentynowicz 6 w Grudziądzu;
 nasadzenia rekompensacyjne 11 szt. drzew – ul. Anny Walentynowicz 6 w Grudziądzu;
 odtworzenie 330 m2 trawnika z rolki z nasadzeniem 100 szt. irgii płożącej typu Coral Beauty - ul. Anny Walentynowicz 6 w Grudziądzu;
Zadanie nr 2:
wycinka drzew na terenie kompleksów wojskowych w Chełmnie przy ul. Aleje 3-go Maja i Chełmno Grubno w roku 2018

 wycinka 4 szt. drzew wraz z frezowaniem pni – ul. Aleje 3 – go Maja 3 w Chełmnie;
 wycinka 115 szt. drzew bez frezowania – Chełmno Grubno;

Zadanie nr 3:
wycinka drzew i zakrzaczeń, odrastającej darni i traw oraz nasadzenia rekompensacyjne na terenie Twierdzy Grudziądz w roku 2019

 wycinka 1125 szt. drzew bez frezowania – ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu;
 wycinka 160 497 m2 zakrzaczeń, odrastającej darni i traw - ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu (z Rawelinów 1 – 4, Bastionów 1 – 5, fosy, budynków Twierdzy);
 nasadzenia rekompensacyjne 32 szt. drzew - ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu.

3. Wycinka drzew winna być wykonana zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r.(Dz.U. z 2018 r., poz. 799 j.t.).
4. Wszelkie prace winny być wykonane w zakresie objętym pozwoleniami, które posiada Zamawiający, a także z zachowaniem stosownych przepisów przeciwpożarowych i BHP. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
 zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących usługę i poszczególne czynności
(w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający);
 zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom przebywającym na terenie wykonywania usług.
Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub zaniechania.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód do pełnej wysokości przez doprowadzenie na własny koszt do stanu pierwotnego (przed uszkodzeniem) lub na żądanie Zamawiającego naprawienia szkody.

6. Wykonawca winien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym warunkującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie określonym w Rozdziale V SIWZ
tj. dysponować wszystkimi niezbędnymi narzędziami i maszynami w tym: rębakami do gałęzi i liści, podnośnikami, piłami łańcuchowymi i spalinowymi, sekatorami, kosami, grabiami i sprzętem do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania i stosowania materiałów i środków BHP
i ochrony osobistej, w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego i specjalistycznego.
8. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja następuje staraniem i na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odbioru, wywozu, transportu i utylizacji odpadów (śmieci itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 21 t.j.).
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby wykonujące czynności cięcia drzew i zakrzaczeń oraz dokonujące mielenia gałęzi były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia.
Powyższe dotyczy osób wykazanych przez Wykonawcę celem spełnienia warunku zdolności zawodowej na etapie badania i oceny ofert (według Rozdziału VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ – Załącznik nr 7 do SIWZ), którym Wykonawca przypisał czynności, o których mowa powyżej. Inne ewentualnie wykazywane osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę
o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy.
a) celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej:
Wykonawca w terminie dwóch dni przed datą zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi według zadań, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy, adres zamieszkania. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli.
b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w Rozdziale III ust. 10 SIWZ, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ.
Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w § 7 Ogólnych Warunkach umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy.
11. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, pozostałe odpady (zmielone gałęzie), wycięte drzewa Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie i na swój koszt.
Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru, wywozu i zagospodarowania na własne potrzeby pozyskanego drewna.
Wykonawca na etapie złożenia oferty nie wycenia wartości drewna, które zostanie pozyskane w wyniku realizacji usługi.
Zaoferowana cena w ofercie ogółem stanowi cenę (wynagrodzenie Wykonawcy), która zostanie pomniejszona przez Zamawiającego o wartość zagospodarowanego drewna na etapie realizacji umowy na zasadach określonych umową (Załącznik nr 3 do SIWZ).
Pozyskane z wycinki drzew drewno Wykonawca odbierze na podstawie protokołu przekazania drewna.
12. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy umożliwić dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty.
Wizja lokalna może mieć miejsce na podstawie wniosku Wykonawcy, złożonego osobiście w kancelarii
13 WOG – ul. Czwartaków 3, Grudziądz (pom.nr 7) lub faksem na numer: 261 48 32 22 lub elektronicznie: 13wog.przetargi@ron.mil.pl.
Zamawiający ustali termin wizji lokalnej informując o powyższym zainteresowanego Wykonawcę.
Osoby, które będą okazywać tereny są upoważnione do jego udostępnienia w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie lub elektronicznie lub faksem bezpośrednio na adres Zamawiającego.
1) dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości;
2) z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół

13. Zakazuje się dokonywanie podczas wizji lokalnej i realizacji umowy, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się