DOSTAWA WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH” – sprawa numer 105/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków narzędziowych, według zadań następująco:
ZADANIE NR 1: Dostawa uniwersalnego wózka mechanika z wyposażeniem szt 3;
ZADANIE NR 2: Dostawa wózka mechanika pojazdów gąsienicowych
z wyposażeniem szt 1.
2. Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:

1) Dostawy winny być zrealizowane jednorazowo do 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ul. Bema 3, 86-300 Grudziądz, we własnym zakresie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, dostawa obejmuje również rozładunek w zakresie własnym Wykonawcy i wniesienie przedmiotu zamówienia do magazynu w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.
2) Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany
i w pierwszej kategorii, spełniający wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu i w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). oraz gwarantować niezawodność i skuteczność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być opakowany w sposób zapewniający zachowanie właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu
i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
4) Oferowany przedmiot zamówienia powinien być oznakowany symbolem CE (Conformité Européenne) umieszczonym na wyrobie (deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE) - jeżeli dotyczy
5) Oferowany i dostarczony przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu, urządzenia (w tym kompatybilności w działaniu).
W zakresie parametrów określonych za pomocą przedziału „od – do” np. wymiary, nie dopuszcza się zaoferowania produktu o innych parametrach niż określonych tym przedziałem.
6) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z okresem wykazanym w treści „Opisu przedmiotu zamówienia” – stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
(chyba że oferta Wykonawcy stanowić będzie w myśl ustalonego kryterium wyboru oferty o terminie dłuższym niż minimalnie wymagany przez Zamawiającego)
Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń
z tytułu gwarancji.
3. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ) znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez każdego Wykonawcę, informacji o zaoferowanych produktach z zastrzeżeniem, że każdy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści Formularza ofertowego:
 nazwy producenta,
 nazwy własnej produktu
 numer katalogowy (w przypadku, gdy występuje)
Powyższe jest elementem składowym oferty i ma służyć możliwości zweryfikowania przez Zamawiającego czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego. Niewskazanie przedmiotowych informacji spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się