DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ DLA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

» Opis zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia cpv:38432000-2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej - systemu do wizualizacji, zapisu i analizy próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie orazw technologii bez wybarwiania z wyposażeniem dla Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 8.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z dyspozycją zawartą w art.29 ust.3 Pzp, w sytuacji gdy którykolwiek z elementów/ parametrów składający się na opis przedmiotu zamówienia wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub żródła, a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza zastosowanie rozwiązań „równoważnych”. Za rozwiązania równoważne uznane zostanie rozwiązanie, którego zaoferowane parametry będą nie gorsze niż parametry rozwiązania opisanego w SIWZ, a zastosowanie ich będzie gwarantować osiągnięcie efektów końcowych zgodnie z założonymi w SIWZ. Zgodnie z art.30.ust.5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się