„Dostawa dwóch zestawów hydraulicznych do ratownictwa technicznego”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów hydraulicznych do ratownictwa technicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Informacja składana jest tylko w wypadku korzystania z podwykonawców. W przypadku braku tej informacji zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez korzystania z podwykonawców.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech).
3.10. Wykonawca udzieli min. 24 miesiące gwarancji i rękojmi. Wszystkie czynności serwisowe w tym przeglądy okresowe itp. niezbędne do zachowania gwarancji i rękojmi w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
3.11. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy gwarancyjne będą wykonywane bezpłatnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się