Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (5 zadań) IV kwartał 2018r.

» Opis zapytania

Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (5 zadań) IV kwartał 2018r.

Zakres usług określony w Kosztorysach ofertowych (Rozdział III SIWZ) oraz w Wykazie drzew do wycinki (Rozdział IV SIWZ).

Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia drewna pochodzącego z wycinki za kwotę nie mniejszą niż:
1. Jarosław: 1 136,62 PLN , 2. Jasło: 7 834,07 PLN, 3. Lubaczów: 17 739,52 PLN, 4. Łańcut: 6 935,34 PLN, 5. Rymanów: 6 579,55 PLN

Wykonawca opracuje oraz uzyska wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, zatwierdzonej przez organ ruchu zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji ruchu zobowiązany jest do:
likwidacji oznakowania robót po ich zakończeniu,
usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw
w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany
przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”,
poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą, usługową, media lokalne, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego działania,
współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym,
przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień,
zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się