Dostawa i wymiana powłoki zewnętrznej, wewnętrznej i dennej zbiornika biogazu zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana powłoki zewnętrznej, wewnętrznej i dennej zbiornika biogazu zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

Parametry techniczne zbiornika biogazu:
Pojemność – 2150 m3
Zewnętrzna forma - ¾ sfery
Średnica – 17,30 m
Wysokość ponad fundamentem – 14,70 m
Średnica pierścienia mocującego – 13,25 m
Maks. Temperatura pracy - 40 ºC
Ciśnienie robocze nominalne (max.) - 20 mbar (25 mbar)
Maksymalny wypływ gazu - 500 m3/h
Maksymalny dopływ gazu - 500 m3/h
Maks. obciążenie śniegiem - 150 kg/m2
Maks. obciążenie wiatrem - 150 km/h

Specyfikacja membrany wewnętrznej (gazowej) z denną
Podstawowa tkanina (DIN ISO2076): PES
Miałkość tkaniny (EN ISO2060): 1100 dtex
Splot (DIN 61101): basket weave 2/2
Rodzaj powłoki: dwustronny PVC
Waga całkowita (EN ISO 2286-2): 1100g/m2
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie (DIN EN ISO 1421/V1): osnowa 4200 N/5cm, wątek 4000 N/5cm
Odporność na rozdarcie (DIN 53363): osnowa 500 N, wątek 500 N
Adhezja powłoki (PA 09.03 (intern)): 20N/cm
Odporność na zimno (EN 1876-1): -25°C
Odporność na ciepło (PA 07.04 (intern)): +70°C
Odporność na działanie promieni UV (DIN EN ISO 105 B02): >6
Test na zginanie (DIN 53359 A) po 100000 zgięć: brak uszkodzeń
Szybkość przenikania CH4 (UNI 8553/83): 46.2 cm3/m2 d atm
Przepuszczalność CH4 (UNI 8553/83): 39 cm3 mm/m2 d atm
Palność materiału (UNI 9177): CL. 2
Wykończenie membrany: zastosowany środek grzybobójczy, ochrona przed promieniowaniem UV.

Specyfikacja membrany zewnętrznej (powietrznej)
Podstawowa tkanina (DIN ISO2076): PES low-wick
Miałkość tkaniny (EN ISO2060): 1670 dtex
Splot (DIN 61101): Panama 2/2
Rodzaj powłoki: dwustronny PVC
Waga całkowita (EN ISO 2286-2): 1050g/m2
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie (DIN EN ISO 1421/V1): osnowa 6000 N/5cm, wątek 5500 N/5cm
Odporność na rozdarcie (EN 1876-1): osnowa 900N, wątek 800N
Adhezja powłoki (PA 09.03 (intern)): 25N/cm
Odporność na zimno (DIN 53361): -40°C
Odporność na ciepło (PA 07.04 (intern)): +70°C
Odporność na działanie promieni UV (DIN EN ISO 105 B02): >6
Test na zginanie (DIN 53359 A) po 100000 zgięć: brak uszkodzeń
Palność materiału: BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1, CAN ULC S109, EN 13501-1: B-s2-d0, D.M. 26.06.84 (UNI 9177) CL. 2
Wykończenie membrany: Wieloskładnikowy lakier PVDF po obu stronach, od strony zewnętrznej dwuskładnikowy podkład z dwutlenku tytanu (TiO2)
Kolor: biały.

Specyfikacja dmuchawy powietrza
Wydajność: do 950 m3/h
Czynnik tłoczony: powietrze
Maksymalny spręż: do 25 mbar
Silnik:
zasilanie: 1,1 kW
przeciętny pobór mocy: 0,85kW
napięcie zasilania: 230V/50 Hz

Akcesoria dostarczane w komplecie z membranami:
Dmuchawa powietrza - podstawowa- (model XGCH 3540) o mocy 1,1 kW do kontroli ciśnienia kopuły, umieszczona w pobliżu zbiornika i podłączona do zbiornika elastyczną rurą, wyposażoną w zawór zwrotny. Dmuchawa powietrza – dodatkowa - o mocy 1,1 kW z możliwością zamiennej pracy z dmuchawą podstawową, umieszczona w pobliżu zbiornika. Wziernik z kołnierzem ze stali nierdzewnej (śr. 230mm) i płytą z akrylowego szkła. Powietrzny zawór nadciśnieniowy wykonany z aluminium i stali nierdzewnej
z pośrednim mechaniczno-pneumatycznym uruchomieniem. Czujnik poziomu do pomiaru procentowego wypełnienia wewnętrznej membrany gazowej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Demontaż starych powłok zbiornika: zewnętrznej, wewnętrznej (gazowej) z denną.
Demontaż armatury zbiornika (zawory, czujnik poziomu i itp).
Naprawa fundamentu zbiornika (uzupełnienie ubytków, szpachlowanie).
Montaż nowych powłok (membran): zewnętrznej, wewnętrznej z denną na istniejącym fundamencie zbiornika biogazu pasujących do istniejących
w fundamencie kotew mocujących.
Montaż akcesoriów dostarczonych w komplecie z membranami.
Uruchomienie, sprawdzenie działania, próba szczelności i ewentualna regulacja. Wszystkie próby muszą być potwierdzone protokolarnie.
Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu szczegółowej dokumentacji z przeprowadzonych prac montażowych.
Protokolarne uruchomienie i sprawdzenie pracy układu magazynowania biogazu, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, które nastąpi po jego uprzednim przygotowaniu do pracy przez Wykonawcę.
Wykonanie pomiarów elektrycznych, potwierdzonych sporządzeniem protokołów, niezbędnych do uruchomienia całej instalacji.
Wykonanie wizualizacji stanu (sygnałów pomiarowych) pracy całej instalacji w systemie nadrzędnym SKCD oraz tablicy synoptycznej na Dyspozytorni.
Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
Przekazanie do eksploatacji.

Warunki wykonania prac:
Zadanie będzie wykonywane w jednym etapie na czynnych urządzeniach w strefie zagrożenia wybuchem. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela nadzorującego wykonywanie zadania do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym. Wszystkie materiały użyte podczas realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać certyfikaty i atesty oraz mieć aprobatę techniczną producenta urządzenia do stosowania w strefie Ex. Organizacja robót powinna zapewnić jak najmniejsze utrudnienie w bezkolizyjnym i bezpiecznym poruszaniu się po obiekcie.
Wykonawca przedstawi imienną listę pracowników oraz sprzętu technicznego biorącego udział w realizacji zamówienia. Wykonawca własnym staraniem zorganizuje swoje zaplecze magazynowe oraz socjalne. Wszelkie prace związane z transportem, załadunkiem, rozładunkiem Wykonawca wykona własnymi siłami. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych, materiałów pomocniczych do demontażu i montażu powłok zbiornika, narzędzi oraz niezbędnego sprzętu specjalistycznego. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco teren, na którym prowadzi prace (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał) oraz po zakończeniu zadania doprowadzić ten teren do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego zgłaszania dyspozytorowi wejścia na teren zakładu i wyjścia oraz podania ilości pracowników realizujących prace w danym dniu. Warunkiem przystąpienia do prac będzie pisemne dopuszczenie przez Zamawiającego. Wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji zamówienia na terenie Oczyszczalni Ścieków powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w następujących rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz.401 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 438); oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 931). Podpisaną imienną listę należy dostarczyć przed przystąpieniem do prac na obiekcie. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji zużytych części i powstałych odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). Wszystkie próby urządzeń i instalacji potwierdzone protokolarnie wykonuje Wykonawca według obowiązujących norm i przepisów przy obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prace odebrane zostaną przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego dostarczy Zamawiającemu dokumenty określone obowiązującymi przepisami:
dokumentację podwykonawczą z przeprowadzonych prac montażowych, atesty, certyfikaty i aprobaty producenta, pisemną gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia, protokół z zakończenia prac, protokoły z prób ruchowych, szczelności, sprawozdanie z rozruchu próbnego. Podstawą do odbioru końcowego prac będzie protokół z pozytywnie zakończonej próby rozruchowej instalacji przy parametrach nieodbiegających od zakładanych. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej, pisemnej gwarancji na wykonane prace. Zakres prac przygotowawczych po stronie Zamawiającego.
Prace przygotowawcze polegające na opróżnieniu zbiornika biogazu. Demontaż istniejącej dmuchawy powietrza (dmuchawa pozostaje do dyspozycji Zamawiającego)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Zbiorniki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się