Ponowny montaż oraz dostosowanie do osuszania wnętrz magazynów 7 kpl. systemów dynamicznego osuszania w trzech budynkach magazynowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest ponowny montaż oraz dostosowanie do osuszania wnętrz magazynów 7 kpl. systemów dynamicznego osuszania w trzech budynkach magazynowych.

Zakres przedmiotu zamówienia:
1) wykonanie projektu technicznego uwzględniającego optymalne wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń,
2) wykonanie przeglądu, czyszczenia i ewentualnej naprawy osuszaczy,
3) montaż systemów dynamicznego osuszania zgodnie z wykonanym projektem technicznym,
4) uaktualnienie i wypełnienie „Formularzy technicznych” zamontowanych systemów.
5) przeszkolenie z obsługi systemów osób wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający posiada następujące systemy dynamicznego osuszania do wykorzystania przy
realizacji usługi:
a) jeden system DOS-21A do osuszania wnętrz pojazdów w budynku garażowym, rok produkcji 1995;
b) sześć systemów DOS 12A do osuszania wnętrz pojazdów stojących na wolnym powietrzu, rok produkcji 1997.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch pracowników wykonujących usługę zgodną z zakresem przedmiotu zamówienia.
Należy złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik do SIWZ nr 7, że Wykonawca
lub Podwykonawca przez cały okres trwania umowy utrzyma zatrudnienie na umowę o pracę
w ilości osób wskazanych jw.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z §9 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się