Przeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii logoterm, wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L

» Opis zapytania

1. Rodzaj zamówienia: usługa.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii logoterm, wymianie urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymianie urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 51210000-7 - usługi instalowania urządzeń pomiarowych.
4. Usługi będą realizowane w budynkach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usług, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.
6. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w zakresie przeglądów konserwacyjnych zobowiązuje się w szczególności do wykonywania dwóch przeglądów logoterm, bez odrębnego zlecenia. Ustala się, że pierwszy przegląd zostanie wykonany w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy, drugi przegląd zostanie wykonany po zakończeniu sezonu grzewczego, nie później jednak niż do 30 czerwca 2019 r.
7. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii i usterek w budynkach wymienionych w załącznik nr 1 do umowy. Za awarię należy rozumieć stan niesprawności logotermy lub urządzeń związanych z pomiarem zużycia ciepła uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie.
8. Przeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii i usterek będzie wykonywane na terenie czynnym na nieruchomościach zabudowanych zamieszkałych lub użytkowych, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców.
9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby bezpośrednio wykonujące prace fizyczne dotyczące wykonania przeglądów konserwacyjnych oraz usuwania awarii i usterek urządzeń pomiarowych.
Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się