„Dostawa skrzyń łączeniowych i wyłączników stycznikowych.”

» Opis zapytania

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa) skrzynie łączeniowe i wyłączniki stycznikowe, zwane dalej „przedmiotem zamówienia”.
2. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określono poniżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ.
Lp. Nr indeksu Materiał Jednostka miary Ilość Wymagane certyfikaty i dopuszczenia
1 3320435900001 Indykator faz do włącznika stycznikowego typu WSN-16P szt 6 CE
2 3120317019004 Kaseta sterownicza KSNN 3 szt 6 CE
3 3150210020111 Kontrolka LED do wyłączników stycznikowych typu WSN szt 20 CE
4 3320709000007 Lampka NEF30-LDS (kompletna) szt 30 CE
5 3150210020012 Lampka sygnalizacyjna do zespołów transformatorowych typu ZTSN (kompletna) szt 10 CE
6 3120278000007 Mufa przelotowa na napięcie 3,6/6kV M-6/1 (16-70 mm²) lub równoważna szt 5 CE
7 3120278000032 Mufa przelotowa na napięcie 3,6/6kV M-6/2 (95-120 mm²) lub równoważna szt 5 CE
8 3120278000009 Mufa przelotowa na napięcie 3,6/6kV M-6/3 (150-240 mm²) lub równoważna szt 2 CE
12 3120403091050 Ochronnik przepięciowy OPL-11 szt 3 CE
14 2513737790001 Osłona gumowa przycisku sterowniczego do wyłączników typu WSN szt 20 CE
15 3120245090040 Przekaźnik K11 do włącznika stycznikowego typu WSN-16P1 szt 10 CE
16 3120245090039 Przekaźnik K12 do włącznika stycznikowego typu WSN-16P1 szt 10 CE
17 3120245090065 Przekaźnik K 17 do zespołu transformatorowego ZTSN szt 10 CE
18 3120245090057 Przekaźnik K-16i szt 10 CE
19 3120245090058 Przekaźnik K-17C do zespołu transformatorowego ZTSN szt 10 CE
20 3120245090056 Przekaźnik K-20 szt 10 CE
21 3120245014007 Przekaźnik K24 do włącznika stycznikowego WSN-16P szt 5 CE
22 3120245014008 Przekaźnik KS do włącznika stycznikowego WSN-16P szt 5 CE
23 3120245014009 Przekaźnik KT do włącznika stycznikowego WSN-16P szt 5 CE
24 3120245014010 Przekaźnik KZ1 do włącznika stycznikowego WSN-16P szt 10 CE
25 3120245014011 Przekaźnik KZ2 do włącznika stycznikowego WSN-16P szt 10 CE
26 3120243310001 Przekaźnik Kzw do wyłacznika stycznikowego WSN szt 5 CE
27 3120245014019 Przekaźnik termiczny 11RFA95 3-5A szt 5 CE
28 3120245014020 Przekaźnik termiczny 11RFA975 4,5-7,75 szt 5 CE
29 3120245014021 Przekaźnik termiczny 11RFN95 60-82A szt 3 CE
30 3120245014023 Przekaźnik termiczny 11RFN95 90-110A szt 3 CE
31 3120245014022 Przekaźnik termiczny 11RFN95 70-95A szt 3 CE
32 3120245014024 Przekaźnik termiczny 11RFN95365 46-65A szt 3 CE
33 3120245014015 Przekaźnik termiczny RF380100 6,3-10A szt 5 CE
34 3120245014013 Przekaźnik termiczny RF380400 2,5-4A szt 5 CE
35 3120245014014 Przekaźnik termiczny RF380650 4-6,5A szt 5 CE
36 3161223021008 Przycisk sterowniczy do wyłączników typu WSN szt 5 CE
37 3120235019051 Rozłącznik RI3-16N szt 5 CE
38 3150259999026 Skrzynka łączeniowa 2/1N z wpustami WK1/N szt 2 CE
39 3150259999002 Skrzynka łączeniowa 2/5 -3BN z wpustami WK5/N szt 2 CE
40 3150259999006 Skrzynka łączeniowa 2/7RN z wpustami WK5/N szt 1 CE
41 3150259999007 Skrzynka łączeniowa 2/9RN z wpustami WK5/N szt 1 CE
42 3150259999025 Skrzynka łączeniowa SŁN 07/50.4N/WK szt 2 CE
43 2875275020010 Wpust kablowy WK1/N szt 5 CE
44 2875275020011 Wpust kablowy WK2/N szt 5 CE
45 2875275020012 Wpust kablowy WK3/N szt 5 CE
46 2875275020013 Wpust kablowy WK4/N szt 5 CE
47 2875275020014 Wpust kablowy WK5/N szt 5 CE
48 3120225034202 Wyłącznik awaryjny do kasety sterowniczej KSNN (kompletny) szt 5 CE
49 3120245043321 Wyłącznik stycznikowy budowy normalnej GWS-05.125 szt 1 CE
50 3120245043456 Wyłącznik stycznikowy budowy normalnej GWS-05.80 szt 1 CE
51 3120223099021 Wyłącznik stycznikowy WSN-100 PPDN/1 500V szt 1 CE
52 3120223099015 Wyłącznik stycznikowy WSN-100PN/1 500V szt 1 CE
53 3120245043003 Wyłącznik stycznikowy WSN-16 PN/1 500V szt 2 CE
54 3120223099022 Wyłącznik stycznikowy WSN-160N 500V szt 1 CE
55 3120223090013 Wyłącznik stycznikowy WSN-40 PN/1 500V szt 2 CE
56 3230518090084 Zasilacz elektronarzędzi GZEN 05/3.2-N szt 1 CE
57 3210512000020 Zespół diodowy (42V) V-3 szt 3 CE
58 3210512000021 Zespół diodowy V4 do zespołu transformatorowego ZTSN szt 3 CE
59 3210512000020 Zespół diodowy zabezpieczenia upływowego obwodów 500V typu V2 szt 3 CE
60 3120223099030 Zespół transformatorowy typu ZTSN 132/2-N szt 1 CE
61 3120223099029 Zespół transformatorowy typu ZTSN 232/2-N szt 1 CE
62 3120223099031 Przycisk sterowniczy wyłącz do kasety sterowniczej KSNN 3 szt 10 CE
63 3162119029099 Przycisk sterowniczy załącz do kasety sterowniczej KSNN 3 szt 10 CE
64 3162119029098 Płyta osłonowa-plexi do skrzynki łączeniowej 2/7RN szt 3 CE
65 2513737790099 Płyta osłonowa-plexi do skrzynki łączeniowej 2/5 -3BN szt 3 CE
66 Kontrolka wielokolorowa LED do wyłączników stycznikowych WSN szt 20 CE
67 Wyłącznik awaryjny do wyłączników typu WSN szt 10 CE
68 Wpust kablowy M 25 z stali nierdzewnej do KSNN 3 szt 10 CE
69 Zamek drzwi do wyłączników WSN szt 20 CE

3. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego powyżej, w części o wartości 60% wynagrodzenia całkowitego brutto, podanego w ofercie. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu zamówienia o wartości 40% wynagrodzenia całkowitego brutto, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
4. Dostarczony przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty wymienione powyżej.
5. Warunki dostawy
5.1 Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, w okresie trwania umowy, maksymalnie
w 40 partiach.
5.2. Ilość i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedane i dostarczone
w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w zleceniu, o którym mowa w pkt 5.1.
5.3. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.
5.4. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania zlecenia.
5.5. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.
5.6. Miejsce dostawy – magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32–020 Wieliczka, Park Kingi 1.
5.7. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 14:00.
5.8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
5.9. Z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
1) wymagane dopuszczenia i certyfikaty oferowanych materiałów
2) dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ) lub fakturę VAT.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się