Wykonywanie usług serwisu urządzeń dźwignicowych w O/ZWR.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienie jest wykonywanie usług serwisu urządzeń dźwignicowych będących w posiadaniu Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w
Załączniku nr 1 do umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) arkusz symulacyjny robót, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ uwzględniający, składniki cenotwórcze dla napraw i remontów, orientacyjne ilości roboczogodzin, materiałów i sprzętu w okresie 3 lat obowiązywania umowy oraz ceny ryczałtowe przeglądów urządzeń,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Elektroenergetyka
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się