wynajem jednostek do zimowego utrzymania dróg: posypywarek środków chemicznych wraz z pługami odśnieżnymi oraz ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym i rozsiewaczem soli i piasku w sezonie zimowym 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wynajem:
- 2-ch posypywarek (z operatorem każda)
- 1 ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym j.n. (z operatorem)

do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Sosnowiec w sezonie zimowym 2018/2019 (od dnia podpisania umowy do 31.03.2019) Wynajmowany sprzęt będzie wykonywał roboty zimowego utrzymania dróg (płużenie i posypywanie środkami uszorstniającymi zapewnionymi przez Zamawiającego) na wskazanie i pod całkowitym nadzorem Ośrodka Dyspozytorskiego Akcji Zima, działającego na terenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.
Wykaz dróg, ulic i obiektów mostowych, na których sprzęt będzie pracował operatorzy otrzymają od Koordynatora Akcji Zima, powołanego przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Wynajmowane posypywarki środków chemicznych (2 sztuki) powinny posiadać :
- pojemność min. 4 m3 ;
- możliwość zwilżania soli solanką;
- pług odśnieżny z możliwością sterowania we wszystkich płaszczyznach;
- podwozie z zamontowanym tachografem;
- możliwość płynnej regulacji dozowania środków chemicznych;
- ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej;
- środek łączności bezprzewodowej (telefon komórkowy dla każdego z operatorów).
- rejestratory GPS kompatybilne z systemem AutoSATnet firmy ATROM-dystrybucja, z możliwością logowania ze stanowiska Dyspozytora „ A-Z” w MZUK.- Sosnowiec
Wynajmowany ciągnik o mocy nie mniejszej niż 45 kM, z napędem na obie osie powinien być wyposażony w:
- środek łączności bezprzewodowej ( telefon komórkowy )
- żółte światło pulsujące
- rozsiewacz przystosowany do rozsypywania soli drogowej i piasku o poj. nie mniej niż 600 kg, z możliwością sterowania gęstością i szerokością posypywania
- pług odśnieżny o szerokości 2,20 m, sterowany hydraulicznie z lemieszem gumowym i stalową odkładnicą, z możliwością odśnieżania na obie strony
Czas podstawienia gotowego sprzętu Wykonawcy pod załadunek soli drogowej i solanki na terenie bazy Zamawiającego (Sosnowiec, ul. Plonów 22/1) - do 2 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem potrzeby wynajmu jednostek, przy czym czas podstawienia jednostek stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia opisanych przedmiotem zamówienia usług, zarówno wobec jednostki sprzętowej jak i osoby operatora:
- Wynajmowane przez Wykonawcę jednostki sprzętowe winny bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczające je do użytkowania;
- operator każdej wynajmowanej jednostki sprzętowej Wykonawcy powinien odbyć właściwe szkolenia oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi wynajmowanej jednostki.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sprawność sprzętu i za bezpieczeństwo prowadzenia robót
i za właściwe wykonanie przedmiotu umowy oraz bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na rzecz Gminy Sosnowiec i osób lub mienia przez sprzęt lub pracowników Wykonawcy.
OPERATORZY (Kierowcy) wynajmowanych jednostek sprzętowych stanowiących przedmiot zamówienia winni znać tematykę zimowego utrzymania, wykonywać sumiennie powierzone zadania
w każdych warunkach atmosferycznych drogowo - ruchowych oraz o każdej porze.
W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagana jest:
- gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy j.w. 24 godziny na dobę w okresie obowiązywania umowy;
- wiedza Wykonawcy w zakresie standardów zimowego utrzymania dróg obowiązujących na terenie Gminy Sosnowiec (dostępne na stronie Zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl) oraz znajomość techniki i technologii prowadzenia robót przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg.

Zamawiający wynajętymi jednostkami Wykonawcy (wraz z operatorem) będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg, w skład czynności którego wchodzi:
- likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze
i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy.
Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót zimowego utrzymania dróg. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.

W sytuacji wystąpienia awarii posypywarek Wykonawcy (z przyczyn niezależnych od niego) jest on zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą:
- w przypadku awarii jednej jednostki/posypywarki: do 8 godzin od momentu zaistnienia awarii
- w przypadku awarii obu jednostek/posypywarek: pierwszą do 4 godzin, drugą do 8 godzin od momentu zaistnienia awarii.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie okresowo (świadczenie ciągłe, zamówienia udzielane w częściach) według potrzeb bieżących Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych).
O każdorazowym terminie wynajmu Zamawiający powiadomi wynajmującego telefonicznie lub faxem. Wszelkie obowiązki wobec sprzętu oraz jego operatorów wypełni Wynajmujący. Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia wyżej wymienionych usług.
Dla każdego wyjazdu Wykonawca winien wypełnić z należytą starannością:
1. kartę drogową (wg załączonego wzoru) – zawierającą dokładny opis przejechanej trasy,
z wyszczególnieniem ulic, przejechanych kilometrów i podjętych czynności (posypywanie/płużenie) wraz z załączeniem wydruku lub tarczy tachografu albo jej uwierzytelnionej kopii. Karty drogowe winny być każdorazowo potwierdzone przez dyspozytora AZ z ramienia Zamawiającego. Każda karta powinna być podpisana czytelnie przez wypełniającego
2. szczegółowe raporty dobowe dla każdego wynajmowanego pojazdu z osobna, dokumentujące przejechane trasy. Raporty należy sporządzać w systemie monitoringu firmy ATROM j.w. (w formacie PDF)
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego kontrolowania wykonania robót, wskazanych przez Ośrodek Dyspozytorski Akcji Zima, działającego na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnych
w Sosnowcu na warunkach jak w projekcie umowy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, w ilości pozwalającej świadczyć usługę w należytej staranności wykonujących prace polegające na obsłudze jednostek zimowego utrzymania dróg, których wynajem stanowi przedmiot niniejszego postępowania – przy czym wymaga się, aby okres zatrudnienia obejmował co najmniej czas realizacji zamówienia.
Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
każdorazowo na żądanie koordynatora umowy, w terminie wskazanym przez niego, Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę,
a) wydruku ZUS - DRA potwierdzonego za zgodność z oryginałem uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za ostatni wymagalny okres rozliczeniowy lub
b) kopii umów o pracę (do wglądu) Pracowników świadczących określone wyżej czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów potwierdzających zatrudnienie na budowie w okresie realizacji poszczególnych części zamówienia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się