Dostawa agregatów pompowych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.16.2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatów pompowych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na potrzeby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiot zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Część I: dostawa trzech agregatów pompowych spalinowych na przyczepie
Część II: dostawa jednego agregatu pompowego elektrycznego na pontonie
4. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się