Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dostosowanego do pracy i w systemie bębnowym i w systemie pokładu gwieździstego naprzemiennie, przeznaczonego do przesiewania (segregowania) kompostu, stabilizatu, materiału strukturalnego, piasku i żwiru, dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
2. Maszyna fabrycznie nowa rocznik nie starszy niż 2018 rok.
3. Maszyna musi pochodzić z seryjnej produkcji, nie dopuszcza się prototypu, ani pierwszego urządzenia z serii.
4. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym dwuosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.
5. Wydajność urządzenia: min. 60 m3/h (przy przesiewaniu kompostu pochodzącego z bioodpadów) przy pokładzie gwieździstym.
6. Wydajność urządzenia min. 40 m3/h (przy przesiewaniu kompostu pochodzącego z bioodpadów) przy bębnie.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na 24 miesiące lub 2 000 Mth - w zależności co pierwsze nastąpi, liczone od daty bezusterkowego odbioru maszyny, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy.
8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 2 bezpłatne przeglądy okresowe maszyny do min. 1000 Mth. W ramach przeglądów Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z ich wykonaniem.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
10. Dostawca zagwarantuje dostawę urządzenia wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
11. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia, na własny koszt do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, Machnacz 41 a.
12. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni nieodpłatnie, przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji i eksploatacji dostarczonego przesiewacza.
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne precyzuje rozdz. III SIWZ.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się