Zakup wsparcia technicznego Business Support dla licencji McAfee ETP na okres 1 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup wsparcia technicznego Business Support dla licencji McAfee ETP na okres 1 roku


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

McAfee Endpoint Threat Protection - odnowienie Grant Number : 11384125-NAI - wsparcie techniczne ważne od 1/11/2018 do 31/10/2019

Rodzaj licencji : Per Node
nośnik - Software download

Licencja McAfee Endpoint Threat Protection zawiera :

- integrated antimalware
- firewall
- device control
- web and email security
- centralized management

Obsługiwane platformy : Windows, Mac
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagany termin realizacji do 31.10.2019r.

Oczekiwane warunki serwisu:
24- godzinne wsparcie telefoniczne przez 7 dni w tygodniu
- Czas odbierania zgłoszenia – 5 minut (zgł. telefoniczne)
- Czas rozwiązania problemu – zależny od Severity, zgodnie z podręcznikiem wsparcia technicznego
- 24-godzinny dostęp do wiedzy
- elektroniczne składanie zapytań
- uaktualnienia i nielimitowana możliwość zgłaszania incydentów do McAffe i obsługa incydentów przez McAffe 24 godz. na dobę.

Kary umowne:
2. Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną:
a. za niedotrzymanie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 1% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.
b. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.
c. za niedotrzymanie warunków świadczenia usług Software Maintenance określonych w Załączniku nr 2 do Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.


Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania SIWZ w tym załącznik nr 3 do SIWZ pt. "Projekt Umowy"

Wymagana akceptacja SIWZ w tym Projektu Umowy oraz proponowanych przez Zamawiającego warunków serwisu oraz kar umownych

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się