Części zamienne do wagi kolejowej TRAPPER

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę:

(585-320-401-0) TULEJA STABILIZUJĄCA DYSTANSOWA ŁĄCZĄCA POMOSTY WAGA KOLEJOWA AUTOMATYCZNA TRAPPER - 2 szt.

(585-320-402-0) ŚRUBA DYSTANSOWA USTALAJĄCA DO POMOSTÓW WAGA KOLEJOWA AUTOMATYCZNA TRAPPER – 2 szt.

Dla powyższych pozycji Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.(563-009-422-0) CZUJNIK TENSOMETRYCZNY SB2-100k-C3 – 1 szt.

• Dla czujnik tensometryczny Zamawiający dopuszcza produkt równoważny pod warunkiem że oferowany produkt ma takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny (nie posiada przeróbek konstrukcyjnych), spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji producenta oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną, ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w WADZE KOLEJOWEJ AUTOMATYCZNEJ TRAPPER.

• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i patentowych oraz błędy wynikające z dokumentacji producenta. Obowiązek udowodnienia że oferowany produkt równoważny spełnia wszystkie wymagania i jest nie gorszy od produktu oryginalnego spoczywa na Wykonawcy.

• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty dokumenty (w języku polskim lub z tłumaczeniem istotnych danych koniecznych do porównania), opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty, parametry oferowanego produktu, i jego producenta.


ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:

• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy)
• termin dostawy: najkrótszy możliwy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

UWAGA: Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdej pozycji.

• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platfo

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się