Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika, butli i przeglądami instalacji

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika, butli i przeglądami instalacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Sprzedaż i dostawę gazów medycznych..
2. Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6,4 m3 (wraz z dostawą, montażem, napełnieniem i uruchomieniem zbiornika z kompletnym osprzętem) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie.
3. Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w Załącznikach nr: 2A, 2B, 2C do SIWZ.
4. Przegląd instalacji gazów medycznych.
5. Transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli do samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ADR u Zamawiającego.
Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawionych pojemników na gazy:
1. Butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.
2. Butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela.
4. Butle napełnione gazem powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający.
5. Butle muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3 ”Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny”.
Szczegółowe warunki dotyczące dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny ciekły:
1. Zbiornik na tlen medyczny musi spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w urząd.
2. Zbiornik na tlen medyczny powinien być oznakowany czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły na własny koszt, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika.
4. Wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika przez UDT jego konserwacja, utrzymanie w należytym stanie technicznym, okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy – właściciela zbiornika i na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający informuje, że posiada własny fundament pod zbiornik stojący, instalację elektryczną oraz drogę dojazdową do zbiornika.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna winna być przeprowadzona w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Osoba upoważniona do odbycia wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest Pan Krzysztof Płóciennik tel. 54 412 94 44, kom. 793 800 251.
7. Posadowienie zbiornika nastąpi w dniu podpisania umowy lub w dniu następującym po jej podpisaniu. W przypadku, gdy dzień następujący, wskazany w zdaniu poprzedzającym będzie dniem ustawowo wolnym od pracy dokonanie wskazanych czynności nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
8. W ramach dostaw ciekłego tlenu medycznego Wykonawca winien wyposażyć zbiornik w system telemetrii, tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej.
9. Założenie bezprzewodowej telemetrii zbiornika, na koszt dostawcy celem podglądu stanu cieczy (całodobowa kontrola).
Szczegółowe wymagania dotyczące przeglądu instalacji gazów medycznych:
1. Przeglądu instalacji gazów medycznych dokonuje uprawniony podmiot posiadający Certyfikat PN-EN ISO 13485:2016-04 wraz z Certyfikatem EC na Dyrektywę 93/42/EEC (załącznik II, z wyłączeniem Sekcji 4) zaświadczające, że Wykonawca jest uprawniony i posiada niezbędne zaplecze techniczne do serwisowania instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.
2. Przegląd wewnętrznej instalacji gazów medycznych obejmuje następujące czynności:
a. Inwentaryzacja elementów instalacji.
b. Kontrola mechanicznego działania punktów poboru
c. Sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych i próżni prowadzone na czynnych rurociągach
d. Badanie rurociągów gazów sprężonych na obecność zanieczyszczeń stałych.
e. Kontrola systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności, ewentualnie wskazań manometrów i wakuometrów wraz z kontrolą szczelności zaworów odcinających
f. Sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy spis wszystkich punktów poboru z podziałem na poszczególne pomieszczenia i opis wyników badań uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych (wymienionych w pkt. a-e). Protokół powinien zawierać także wnioski i zalecenia pokontrolne odnoszące się do obowiązujących wymagań normatywnych.
3. Przegląd źródeł zasilania Instalacji gazów medycznych obejmuje sprawdzenie:
a. szczelności połączeń gwintowanych ( wyklucza się badania szczelności metodą słuchową lub piankową),
b. sprawności sygnalizacji alarmowej stanu źródła zasilania,
c. nastawy reduktorów ciśnienia,
d. nastawy zaworów nadmiarowych,
e. sprawności manometrów kontrolnych,
f. prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych (dot. stacji redukcji)
4. Wnioski pokontrolne muszą zawierać odniesienie do spełnienia obowiązujących wymagań zawartych w:
- PN-EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni"
- PN-EN ISO 7396-2 "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych - Część 2: Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne".
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Dostawy gazów medycznych odbywać się będą sukcesywnie, wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2. Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia własnym transportem.
4. Każdorazowa dostawa tlenu medycznego, podtlenku azotu i azotu ciekłego może być zrealizowana jedynie z atestem jakości (wymaganym polskim prawem atestów wystawionych przez producenta gazów medycznych dopuszczenia do obrotu zgodnie z Polską Normą.
5. Cena winna obejmować koszt transportu gazów medycznych do magazynu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
6. Dostawa ma się odbywać specjalistycznym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych, z wyłączeniem dostaw azotu ciekłego, którego dostawa winna być realizowana w ciągu 24 godzin: od poniedziałku do piątku [ przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. ( tj. Dz.U. 2015, poz. 90)] od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.
7. Wykonawca musi zaoferować gazy medyczne spełniające warunki dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Czystość oferowanego tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5% zgodnie z aktualnie obowiązującą Farmakopeą Polską VIII.
9. Oferowany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się