Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z usługami sadzenia krzewów na terenach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 oraz usługami pielęgnacji w latach 2018 – 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

» Opis zapytania

1.1 Przedmiotem zamówienia jest w szczególności przygotowanie podłoża pod nasadzenia, dostawa oraz sadzenie krzewów, jak i ich pielęgnacja, na terenie Gminy Miejskiej Kraków (dalej GMK), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej ZZM), odpowiednio do niżej opisanego zakresu ogólnego, a szczegółowo przedstawionego w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z załącznikami, wzorze umowy i wzorze formularza oferty i jego załączników.
1.2 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania podłoża, sadzenia oraz gwarantuje i odpowiada za posadzony materiał roślinny oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i jej załącznikach. Natomiast pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego polega w szczególności na:
1.2.1 podlewaniu, przy czym częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian (ZZM nie zapewnia dostępu do wody),
1.2.2 nawożeniu krzewów nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia (zastosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania się przenawożenia roślin, szczególnie nawozami azotowymi),
1.2.3 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów,
1.2.4 pieleniu mis wokół krzewów, powierzchni obsadzonych,
1.2.5 utrzymaniu prawidłowego kształtu mis wokół krzewów oraz powierzchni obsadzonych roślinami,
1.2.6 poprawieniu ewentualnych zniszczeń czy przesunięć agrowłókniny,
1.2.7 uzupełnianiu ściółki (kora, kamienie, żwir itp.),
1.2.8 kontrolowaniu występowania chorób i szkodników oraz po ewentualnym ich pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora,
1.2.9 zabezpieczeniu roślin wrażliwych na niskie temperatury na okres zimowy,
1.2.10 wymianie krzewów, które nie podjęły wegetacji, bądź uschły w okresie pielęgnacji – na własny koszt,
1.2.11 wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących.
1.3 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.
1.4 Podstawą rozliczenia wykonanych prac będzie kosztorys powykonawczy nasadzeń, protokół odbioru nasadzeń wraz z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją fotograficzną nasadzeń oraz inwentaryzacją w aplikacji R3Trees i protokoły odbioru prac pielęgnacyjnych sporządzone przez Zamawiającego.
1.5 Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności zakup, dostawę, w tym transport, wyładunek i przeniesienie lub montaż, wyposażenie ekip roboczych, zakup użytych materiałów, należyte oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i uporządkowanie miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu, usługi sadzenia i pielęgnacji.
1.6 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 30% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt że, w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował usługi objęte zamówieniem podstawowym w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż te dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również że strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług, a w szczególności dotyczących przygotowania podłoża pod nasadzenia, dostaw oraz sadzenia krzewów, jak i ich pielęgnacji.
1.7 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy Wykonawcy.
1.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac.
1.9 Wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia odbioru całości nasadzeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w którym to okresie Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego.
1.10 Zamawiający wymaga, aby wszystkie odcinki prac, tak w pasie drogowym jak i poza nim były odpowiednio oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dziennik Ustaw z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).
1.11 Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do dokonania niezbędnych uzgodnień (pozyskania zgód, pozwoleń itp.) z odpowiednimi jednostkami i służbami miejskimi oraz właścicielami/zarządcami sieci energetycznych, teletechnicznych, trakcji tramwajowych oraz niezwłocznego powiadamiania o nich przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego, Wykonawca wykonuje ją na własny koszt.
1.12 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby prace przygotowawcze, ziemne, nasadzeniowe, wykończeniowe i pielęgnacyjne oraz porządkowe, były wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji usług przynajmniej 6 osobom, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać sześciu etatom.
Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
2. Wykonawca musi dołączyć do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia i obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysem) stanowiącym załączniki do SIWZ.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach oraz przedstawić go zgodnie z zestawieniem tabelarycznym (kosztorysem) stanowiącym załącznik do SIWZ.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań,.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz
z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.