DOSTAWA URZĄDZEŃ, PRZYRZĄDÓW I NARZĘDZI OBSŁUGOWYCH I REMONTOWYCH SPECJALNYCH TECHNIKI LOTNICZEJ

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, przyrządów i narzędzi obsługowych i remontowych specjalnych techniki lotniczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ oraz 2a do SIWZ (dot. zad. nr 1 - opcja).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 6 zadań.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno lub więcej zadań.
5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.

6. Zamawiający nie przewiduje:
7.1 składania ofert wariantowych,
7.2 udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP,
7.3 zawarcia umowy ramowej,
7.4 rozliczenia w walutach obcych,
7.5 aukcji elektronicznej,
7.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
7.7 zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP,
7.8 ograniczenia liczby części, na które Wykonawcy mogą składać swoje oferty.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:

43800000-1 urządzenia warsztatowe
31000000-6 maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie
34741000-3 wyposażenie statków powietrznych

8. Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu cenowym (załącznik nr 2 i 2a) nazwy producenta lub model zaproponowanych przedmiotów zamówienia dla każdej pozycji w danym zadaniu.
Brak podania w/w danych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
9. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wyroby równoważne, mające służyć do tego samego celu oraz posiadać parametry takie same lub lepsze co produkty opisane przez Zamawiającego (dot. zad. 2 – poz. 1, zad. 3 – poz. 1, 2, 3
i 4, zad. 4 – poz. 2, 3 i 4, zad. 6 – poz. 1, 2 i 3).
10. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert na wyrób równoważny (dot. zadania nr 5), tj, który został dopuszczony do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP:

• dokumentacją producenta sprzętu, do którego wyrób jest przeznaczony (pozycja z katalogu, wykaz elementów zamiennych, zezwolenie, itp.);
• poleceniem, decyzją, biuletynem itp. uprawnionych organów MON (Gestor, Centralny Organ Logistyczny).

11. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy.
12. W przypadku złożenia oferty na produkty równoważne Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dla nich specyfikacje techniczne (rozdz. VI, pkt. 3, ppkt. 7).
13. Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
14. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.

Zamówienie opcjonalne (dot. zadania nr 1, poz. nr 1):

1. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz jest uprawniony do zlecenia realizacji zamówienia określonego w zamówieniu opcjonalnym (załącznik nr 2a do SIWZ) przez Wykonawcę z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe.
2. Każda z pozycji zamówienia opcjonalnego musi być kompatybilna z pozycją nr 1 w zadaniu nr 1 oraz może zostać zakupiona samodzielnie jako zakup opcjonalny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w zamówieniu opcjonalnym, który nie został wyszczególniony w zamówieniu podstawowym.
4. Wyszczególnienie asortymentowo – ilościowe w zamówieniu opcjonalnym zawiera maksymalny zakres zwiększenia zamówienia, co oznacza, że Zamawiający
opcjonalnie może zamówić ilości nie większe niż wyszczególnione w zamówieniu opcjonalnym (tabela – załącznik nr 2a). Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.
5. W przypadku skorzystania z opcji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o asortymencie i ilościach, 7 dni od momentu podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia opcjonalnego nie może przekroczyć terminu zadeklarowanego w ofercie przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się