DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA BLOK OPERACYJNY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: ssaków, aparatu do znieczulenia, pomp infuzyjnych, cieplarek, podgrzewaczy płynów, zasilacza opasek uciskowych, piły do amputacji, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora i respiratora. Opisany przedmiot zamówienia stanowi całość zamówienia bez podziału na części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3 i 3.1 do SIWZ.
3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - dotyczy poz.10- Negatoskopy cyfrowe.
4. W zakresie poz. 10 (Negatoskopy cyfrowe) Wykonawca zamontuje sprzęt na salach operacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.1 Ściany, na których należy zamontować negatoskopy zbudowane w konstrukcji karton-gips, wykończone blachą od strony sali operacyjnej, grubość całkowita ściany około 130 mm. Montaż ma być hermetyczny, bez krawędzi, umożliwiający dezynfekcję sali operacyjnej.
4.2 Zamawiający na wniosek Wykonawców może ustalić termin zebrania Wykonawców celem przeprowadzenia wizji lokalnej na Bloku Operacyjnym w zakresie montażu Negatoskopów cyfrowych.
(nie później niż na 4 dni przed datą otwarcia ofert).
Informacja o terminie wizji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania.

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego. Wykonawca zapewnia możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym. Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela/dystrybutora upoważniające do serwisowania dostarczonego sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym.
5.1 Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Zamawiający określi liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
6. Zapłata należności przez Zamawiającego za przedmiot umowy zostanie zrealizowana w 36 równych, miesięcznych ratach w terminie:
1) pierwsza rata – do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,
2) druga i kolejne raty – do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po płatności pierwszej raty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Zbiorniki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się