SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI: SZPITAL IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych do lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie, w 3 zadaniach przez okres 11 miesięcy (zadanie 1), 13 miesięcy (zadanie 2) i 8 miesięcy (zadanie 3) szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:
- Zadanie 1 – tlen medyczny w łącznej ilości 1280 butli oraz 260000 kg, wraz z dzierżawą butli;
- Zadanie 2 – podtlenek azotu medyczny w ilości 80 butli, wraz z dzierżawą butli
- Zadanie 3 – gaz medyczny - mieszanina podtlenku azotu i tlenu w ilości 400 butli, ustniki jednorazowe w ilości 30 op. oraz filtry jednorazowe w ilości 30 op., wraz z dzierżawą butli
2. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta
3. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. CPV: 24111500–0 Gazy medyczne
- 24111900-4 Tlen
- 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
słownik uzupełniający PA02-0 Dzierżawa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się