Dostawa dwóch wentylatorów dla zadania: P-32/P-6/P-26 Zabudowa gazociągów obejściowych węzłów suszenia i aparatów kontaktowych FKS I i FKS II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie podkładów projektowych, 2 sztuk wentylatorów, w tym wyposażenie dodatkowe dla wentylatora i silnika, które będą częścią instalacji na Wydziałach Kwasu Siarkowego HMG I i II oraz kompletne karty DTR podzielonym na etapy:
1.1. ETAP I – Dostarczenie podkładów projektowych.
1.2. ETAP II – Dostawa 2 wentylatorów.
1.3. ETAP III – Nadzór nad montażem i uruchomieniem wentylatorów.
1.4. ETAP IV – Szkolenie obsługi.
2. W zakresie przedmiotu zamówienia jest także nadzór nad montażem urządzeń oraz przeprowadzenie szkoleń.
3. W szczególności dostawa obejmuje:
3.1. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu podkładów projektowych niezbędnych do wykonania projektu wykonawczego zabudowy wentylatorów. Podkłady projektowe należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w formacie dwg) zawierające między innymi:
3.1.1. Podstawowe wymiary agregatu, widok z lewej strony, widok z prawej strony, widok z góry, widok z przodu, widok z tyłu. Niezbędne zwymiarowanie.
3.1.2. Wymiary przyłączeniowe króćców wlotu i wylotu, wraz z wymiarami owiercenia kołnierzy.
3.1.3. Informacje o posadowieniu agregatu na fundamencie, które umożliwią wykonanie projektu fundamentu:
• gabaryty fundamentu oraz jego wysokość,
• lokalizacja i wymiary otworów pod śruby fundamentowe,
• masa wszystkich części wirujących oraz lokalizacja środków ciężkości,
• jeżeli przez fundament ma przechodzić kabel zasilający to niezbędne są założenia dla zaprojektowania przepustu,
3.1.4. Charakterystykę przepływową w zakresie regulacji aparatem kierowniczym oraz charakterystykę mocy wentylatora,
3.1.5. Rodzaj materiałów konstrukcyjnych obudowy i wirnika,
3.1.6. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia dodatkowego dla wentylatora i silnika,
3.1.7. Całkowitą masę z silnikiem.
3.2. Dla Wydziału P-6 - 1 szt. wentylator promieniowy, w tym wyposażenie dodatkowe dla wentylatora i silnika zgodnie z następującą specyfikacją (specyfikacja załączona w załącznikach).
3.3. Dla Wydziału P-26 - 1 szt. wentylator promieniowy, w tym wyposażenie dodatkowe dla wentylatora i silnika zgodnie z następującą specyfikacją: (specyfikacja załączona w załącznikach).
3.4. Dostawa na Magazyn Wielobranżowy HM Głogów. Dostarczone urządzenia powinny być tak zabezpieczone aby można było je składować na placu magazynowym bez zadaszenia przez okres do 6 miesięcy.
3.5. Dokumentację techniczną zakresu dostawy a w szczególności:
3.5.1. DTR w języku polskim.
3.5.2. Karty gwarancyjne ze szczegółowymi warunkami gwarancji.
3.5.3. Niezbędne atesty i świadectwa jakości.
3.5.4. Deklarację zgodności WE zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008r.w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, znak CE.
3.5.5. Instrukcje eksploatacji.
3.6. Nadzór nad montażem wentylatorów w miejscu docelowym.
3.7. Nadzór nad uruchomieniem, udział dział przy odbiorze wentylatorów po zamontowaniu na miejscu docelowym.
3.8. Szkolenie obsługi.
3.9. Przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane przez Zamawiającego na podstawie otrzymanych instrukcji oraz DTR.
3.10. Zdeponowanie u Zamawiającego zestawu niezbędnych części zamiennych celem zapewnienia przez Wykonawcę terminowego usuwania wad i usterek w okresie gwarancji, które Zamawiający zobowiązuje się odkupić od Wykonawcy po upływie terminu gwarancji.
Pobrana w okresie gwarancji z depozytu część powinna zostać niezwłocznie przez Wykonawcę zastąpiona nową.
Dostawa części zamiennych (depozyt) nastąpi na bazie dostawy DAP HM Głogów, zgodnie z Incoterms 2010 – miejsce dostawy: Magazyn Wielobranżowy, skład części zamiennych 0900 HMG II.
Wykaz części zamiennych musi zostać uzgodniony z Zamawiającym na etapie składania ofert.
4. Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres Przedmiotu Umowy zawarty w Załączniku Nr 3 do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy.
5. Do oferty należy dołączyć:
a) wykaz części zamiennych,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy od daty uruchomienia przedmiotu dostawy potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego.
7. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia badań nieniszczących oraz robót termoizolacyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się