Zakup i dostawę środków chemicznych do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

» Opis zapytania

Środki chemiczne do mechanicznego odwadniania osadu.
Polielektrolit do odwadniania osadów ściekowych na prasie ślimakowej 17 000 kg
1. Kationowy polielektrolit dyspersyjny o wysokim ciężarze molekularnym, przeznaczony do odwadniania osadów ściekowych o wysokiej zawartości substancji organicznych na prasie ślimakowej IEA SP-HF 06 XL o nominalnej wydajności 6,0 m3/h i 150 kg sm/h i maksymalnej wydajności 12,0 m3/h i 250 kg sm/h.
2. Polielektrolit przeznaczony do odwadniania osadów ściekowych o wysokiej zawartości części organicznych w suchej masie osadów (od 65% do 80,0%), różnej strukturze i właściwościach. Zamawiający winien mieć możliwość korzystając z tego samego polielektrolitu (dysponuje tylko jedną stacją zarabiania polielektrolitów) odwadniania zagęszczonych osadów nadmiernych bez domieszki osadów z osadników Imhoffa (o zawartości suchej masy na poziomie 2,0 %) lub ich mieszaniny z osadami z reaktorów Imhoffa w różnych proporcjach, w zależności od potrzeb technologicznych (o zawartości suchej masy na poziomie około 3,0%). Podane zawartości suchej masy mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą ulegać wahaniom zależnie od sezonu i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalni.
3. Własności polielektrolitu: wodna dyspersja wysokocząsteczkowych polimerów o ładunku kationowym, zawartość substancji aktywnej: min. 48%, punkt krzepnięcia < 5 °C. Trwałość min. 6 miesięcy. Nawet w przypadku zamarznięcia i ponownego rozmrożenia polimer nie może tracić swoich właściwości.
4. Szacowana ilość – 17.000,00 kg w okresie 01.01.2019 -31.12.2019r.
5. Nie dopuszcza się oferowania polielektrolitów proszkowych (stacja przygotowania polielektrolitów nie jest wyposażona w podajnik proszku), ani polielektrolitów emulsyjnych (z uwagi na ich nietrwałość). Zamawiający nie dysponuje ogrzewanym magazynem polielektrolitów i nie jest w stanie zagwarantować, że w okresie zimy magazynowany polielektrolit nie zamarznie.
6. W zawartej umowie Zamawiający będzie wymagał, aby Oferent zagwarantował pełną skuteczność działania polielektrolitu, tj. osiągnięcie efektu odwadniania minimum 18% suchej masy osadu przy zastosowaniu dobranej przez Oferenta dawki polielektrolitu nie przekraczającej 20 g/kg s.m, przy średniej wydajności prasy 6,0 m3/h. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku odwodnienia Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z winy Oferenta. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem w przypadku gdy występuje odstępstwo w stopniu niewykluczającym, jednak poniżej gwarantowanych poziomów. Oferent wyraża również zgodę na zakup u innego Dostawcy kontrolnej partii polielektrolitu w przypadku opóźnienia w dostawie lub braku uzyskania gwarantowanych parametrów odwadniania osadu przy zastosowaniu oferowanego polielektrolitu. Zamawiającemu przysługuje również dochodzenie zadośćuczynienia za straty spowodowane zastosowanym polielektrolitem.
7. W cenie polielektrolitów należy zawrzeć cenę ich dostawy na oczyszczalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej. Ilość i częstość dostaw regulować będzie Zamawiający. Dostawy będą się odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku, natomiast Zamawiający z uwagi na ograniczone możliwości magazynowania może zażądać dostaw (pojemniki po 1000 kg) w odstępach, co 1-2 miesiące.
8. Polimer będzie się nadawał do rozcieńczania i dawkowania do osadów w stężeniach w zakresie
od 0,10 do 0,40 % w przeliczeniu na substancję aktywną. Czas na wymieszanie i stabilizację roztworu w stacji przygotowania polielektrolitów do uzyskania optymalnych właściwości: do 15 min.
9. Zaleca się, aby Oferent przeprowadził próby/testy odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej ze swoim polielektrolitem na własny koszt. Oferent powinien dokonać prób/testów z oferowanym w przetargu polielektrolitem i osadem Zamawiającego. Próby powinny być wykonane przed złożeniem oferty. Celem prób będzie ustalenie efektów odwadniania osadów jak również ilość zużycia polielektrolitów w przeliczeniu na l kg suchej masy odwadnianego osadu.
10. Zamawiający udostępni stację odwadniania osadu wraz z operatorem prasy w celu przeprowadzenia prób pod warunkiem, że obiekt po zakończeniu prób zostanie przekazany Zamawiającemu w takim stanie, jak przed wykonaniem prób. Termin wykonania prób Oferent uzgodni z Zamawiającym. Oferent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego doboru polielektrolitów lub ich niewłaściwą jakość.
11. Oferent zobligowany jest dołączyć do każdej partii dostarczonego polielektrolitu aktualną Kartę charakterystyki zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE. Nr L 353 z 30.12.2008, s. z późn. zm.) oraz Dokument gwarancyjny (świadectwo jakości).
12. Oferent z każdą partią zamawianego polielektrolitu wystawi protokół zdawczo odbiorczy określający ilość i rodzaj dostarczanej partii.
13. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą co najmniej 2 pisma referencyjne potwierdzających, że eksploatowane na zaoferowanym polielektrolicie prasy ślimakowe uzyskują w warunkach stabilnej eksploatacji trwałe stopnie odwodnienia na poziomie nie niższym niż 18 % s.m. Pisma referencyjne będą stanowiły załącznik do oferty.
Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą co najmniej 2 pisma referencyjne potwierdzające fakt należycie wykonanej dostawy. Pisma referencyjne będą stanowiły załącznik do oferty.
14. Gwarancja na dostarczoną partię polielektrolitu nie może być krótsza niż 6 miesięcy
od daty jego dostarczenia.
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi oraz zastrzega sobie, zwiększenie lub zmniejszenie ilości osadów w okresie obowiązywania realizacji zamówienia. Taka zmiana nie może rodzić żadnych skutków dla Zamawiającego.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się