Dostawa części zamiennych do radiostacji

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do radiostacji z podziałem na 7 zadań, zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w ust. 1 Rozdział III SIWZ. Dostarczone części zamienne muszą być nowe, kategorii pierwszej. Wykonawca dostarczy wszystkie wyroby wolne od wad i fabrycznie nowe. Pod pojęciem „Fabrycznie nowe” należy rozumieć produkty wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku z nowych elementów, bez śladów uszkodzeń i użytkowania, nie regenerowane. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca powołujący się na
te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy).
Zaoferowany produkt równoważny musi być co najmniej tożsamy funkcjonalnie, musi w pełni zastępować wyrób oryginalny, żądany przez Zamawiającego. Ponadto asortyment równoważny musi być w pełni kompatybilny z urządzeniami dla których jest przeznaczony
i z akcesoriami do nich bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń przystosowujących tzn.:
1) podobnych parametrach jakościowych (wyroby nowe, nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad);
2) nie gorszych (tożsamych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany wskazać pozycje w zakresie których oferuje przedmiot zamówienia równoważny. Obowiązek wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się